Kotimyynti ja etämyynti

Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus ›

Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus on velvollisuutta, joka elinkeinonharjoittajan on täytettävä toiminnassaan suhteessa kuluttajaan. Velvollisuuden tarkoituksena on varmistaa palveluksen suorittaminen tai toteuttaminen kuluttajan edut huomioiden. Tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on poistaa tiedollista epäsuhtaa osapuolten väliltä. Epäsuhta on väistämätöntä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Elinkeinonharjoittajalla on lähtökohtaisesti tiedollinen, ammatillinen ja kokemuksellinen neuvotteluetuasetelma. Oikea tieto Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus antaa kuluttajalle olennaiset Lue lisää ›

Ennakkotietojen antaminen kotimyynnissä ja etämyynnissä ›

Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava seuraavat tiedot: 1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin; 2) elinkeinonharjoittajan nimi; 3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite; 4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos Lue lisää ›

Kotimyynti ja etämyynti: Mitä eroa niillä on? ›

Mitä on kotimyynti? Entä etämyynti? Kotimyynti tarkoittaa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Yleensä kotimyynti tapahtuu kuluttajan kotona. Kotimyyntinä ei kuitenkaan pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä, tai paikassa, joka ei ole yksityisasunto ja jonne elinkeinonharjoittaja ilmoittelulla kutsuu kuluttajia kulutushyödykkeen hankkimista varten järjestämättä heille kuljetusta. Torimyynti ei siis ole kotimyyntiä. Kotimyyntiä Lue lisää ›

Kotimyynti: Kotimyynnin peruuttamisoikeus ›

Mikä on peruuttamisoikeuden sisältö kotimyynnissä? Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin kotimyyntiasiakirja, aika alkaa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen. Peruuttamisilmoituksen saatuaan elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua palautettava jo maksettu kauppahinta. Kuluttajalla on oikeus Lue lisää ›

Kotimyyntiasiakirja: Kotimyyntiasiakirjan tai tilausvahvistuksen laiminlyönti ›

Mitä jos kotimyyntiasiakirjaa tai tilausvahvistusta ei kuulu eikä näy? Kotimyyntiasiakirjan tai tilausvahvistuksen laiminlyönti on vakava paikka elinkeinonharjoittajan kannalta. Jos kotimyyntiasiakirjaa tai etämyynnin tilausvahvistusta ei toimiteta kuluttajalle, sopimus ei sido kuluttajaa. Kuluttajan on vedottava sopimuksen sitomattomuuteen vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Muuten sopimus tulee kuluttajaa sitovaksi. Jos elinkeinonharjoittaja toimittaa kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen ennen kuin kuluttaja on vedonnut Lue lisää ›

Kotimyynti tapahtuu muualla kuin myyjän luona ›

Kotimyynti tapahtuu kuluttajan luona, yleensä kotona. Myynti voi olla tuotteen tai palvelun myyntiä. Myös kaupankäynti, jossa sopimus solmitaan muualla kuin myyjän luona on pääsääntöisesti kotimyyntiä. Kotimyynnistä annettuja säännöksiä ja lain tarkoitusta ei siten voi estää solmimalla urakkasopimusta läheisellä huolto-asemalla. Kotimyyntiä ovat myös: Tilanteet, joissa myyjä lähestyy kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla tarjotakseen hänelle tavaraa ja sopimus tehdään Lue lisää ›

Kotimyyntiasiakirja turvaa kuluttajan tiedonsaantia ›

Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kulutajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen erän siitä. Asiakirjan toimittamisvelvollisuus koskee kuluttajakauppaa, joten asiakirjan antaa elinkeinonharjoittaja kuluttajalle. Asiakirjassa mainittavan tiedot Asiakirjassa on oltava päivämäärä, elinkeinonharjoittajan nimi, osoite, kulutushyödyke yksilöitynä, hyödykkeen hinta ja muut sopimusehdot. Kotimyyntiasiakirjassa on myös oltava ohjeet kuluttajalle kuuluvista oikeuksista ja ohjeet niiden käyttämiseen. Muuta kulutushyödykettä Lue lisää ›

Kotimyynti: Kotimyyntiasiakirja kirjallisena ›

Mikä on kotimyyntiasiakirja? Kotimyynnissä kuluttajalle on luovutettava kotimyyntiasiakirja. Asiakirja on päivättävä ja siitä on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke ja sen hinta sekä muut sopimusehdot. Asiakirjassa on oltava maininta kuluttajalle lain mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten. Kotimyyntiasiakirjan on oltava kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukainen. Lomakkeista tulee käydä ilmi, että Lue lisää ›

Etämyyntisopimus: Etämyyntisopimuksen peruuttaminen ja suorituksen palautus ›

Pitääkö suoritus palauttaa, jos peruutan etämyyntisopimuksen? Jos etämyyntisopimus kuluttajan toimesta peruutetaan, on tavara tai muu suoritus palautettava myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa peruuttamisesta. Kuluttajalla on siis velvollisuus palauttaa tavara, mutta myyjän on hyvitettävä palautuskulut. Sen jälkeen myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tai suorituksen takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu, sekä korvattava Lue lisää ›

Etämyynti: Etämyyntisopimus ›

Miten etämyyntisopimus syntyy? Etämyynnissä ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot on annettava käytettyyn viestimeen sopivalla tavalla, selkeästi ja ymmärrettävästi. Tietojen kaupallinen tarkoitus on myös selvästi käytävä ilmi. Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava nimensä ja puhelun kaupallinen tarkoitus heti puhelinkeskustelun alussa. Etämyynnissä kuluttajalle on annettava mm. seuraavat tiedot, jotta hän voi harkita sopimuksen teon mielekkyyttä omalta Lue lisää ›