Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka

Virheilmoitus: Virheilmoituksen tekeminen elinkeinonharjoittajalle ›

Miten toimin ja mitä voin vaatia virheen havaittuani? Elinkeinonharjoittajalle on tehtävä virheilmoitus kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Jos ilmoituksen kanssa kohtuuttomasti viivytellään, voi virheeseen vetoaminen käydä vaikeaksi. Virheilmoituksesta huolimatta virheeseen saa aina vedota, jos elinkeinonharjoittaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Oikeus vedota virheeseen säilyy myös silloin, jos suoritus on tuoteturvallisuuslain tai muiden terveyden Lue lisää ›

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Virheellinen suoritus ›

Milloin taloelementtien kaupassa tai rakennusurakassa on virhe? Toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä on yleinen virhesäännös, joka samankaltaisena toistuu muissakin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä sopimuksissa. Suorituksessa on aina virhe, jos se ei vastaa voimassa olleita säännöksiä tai hyvään rakentamistapaan sisältyviä vaatimuksia. Terveydelle Lue lisää ›

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Vakiokorvaus ›

Mikä on vakiokorvaus? Tilaajalla on elementtien tai urakan viivästyessä lakisääteinen oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Ensimmäisen viivästyskuukauden jälkeen vakiokorvaus on 1 prosentti hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 prosenttia hinnasta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäksi saada muuta korvausta vahingostaan. Velvollisuutta vakiokorvauksen maksamiseen ei Lue lisää ›

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Vahingonkorvaus viivästyksen johdosta ›

Korvataanko viivästyksen aiheuttama vahinko? Jos tilaajalle aiheutuu vahinkoa elementtien toimituksen taikka rakennusurakan viivästymisen vuoksi, on hänellä oikeus saada vahingonkorvausta. Myös tilaajan perheenjäsenellä voi olla oikeus saada korvausta vahingosta. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jos viivästys johtuu ennalta arvaamattomasta seikasta, jota toimeksisaaja ei kohtuudella ole voinut voittaa. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, Lue lisää ›

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Kuluttajansuoja sääntelee ›

Mitä tarkoitetaan taloelementtien kaupalla ja rakennusurakalla? Taloelementtien kaupasta ja rakennusurakasta on kuluttajansuojalaissa omat säännöksensä. Säännökset koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimuksia, joiden sisältönä on asennusvalmiiden taloelementtien toimittaminen ja mahdollisesti asentaminen taikka rakennuksen perus- tai korjausrakentaminen. Toimeksisaajan viivästystä koskevia säännöksiä sovellettaessa taloelementit katsotaan luovutetuiksi vasta silloin, kun asennustyö on saatettu loppuun, jos asennustyö on sovittu toimittajan Lue lisää ›

Taloelementtien kauppa ja rakennusurakka: Elementtien toimituksen tai rakennusurakan viivästyminen ›

Mitä jos elementtien toimitus tai rakennusurakka viivästyy? Toimeksisaajan viivästyksen seuraamukset ovat taloelementtien ja rakennusurakan kohdalla melko samat kuin normaaleissakin kuluttajanpalvelussopimuksissa. Tilaajalla on viivästyksen johdosta oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia tilauksen täyttämistä, oikeus sopimuksen purkuun sekä oikeus vahingonkorvaukseen. Erityisenä viivästyksen seuraamuksena voi olla oikeus vakiokorvaukseen. Seuraamukset ovat asteittaisia lievemmästä ankarampaan sen mukaan, kuinka olennainen viivästyksen aiheuttama Lue lisää ›

Elementtikauppa: Sopimuksen peruuttaminen ›

Mitä jos peruutan sopimuksen, jätän maksun suorittamatta, tai muuten rikon sopimusta? Elementtitilauksen peruuttaminen on sopimusrikkomus. Jos tilaaja peruuttaa elementtien tilauksen ennen niiden luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia hinnan maksamista. Toimeksisaajalle syntyy kuitenkin oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Toimeksisaajalla on oikeus pidättyä suorityksesta, jos tilaaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan esim. hinnan Lue lisää ›

Elementtikauppa: Elementtikaupan viivästys ›

Jos elementit ovat toimeksisaajan viivästyksen vuoksi luovuttamatta sovitun hinnan tai sen osan erääntymisen ajankohtana, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes luovutus tapahtuu. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää enempää kuin mihin hänellä ilmeisesti on oikeus, jos luovutus on viivästynyt vain osaksi. Luovutuksen tapahduttua tilaajalla on oikeus pidättää hinnasta määrä, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Lue lisää ›

Elementtikauppa: Elementtikaupan hinta ja maksuaika ›

Mitä elementtikauppa saa minulle maksaa ja milloin maksan? Jos kiinteästä hinnasta ei ole sovittu, saa annettu hinta-arvio ylittyä korkeintaan 15 prosentilla. Sovittua hintaa koskeva hinnankorotusehto on eräissä tapauksissa mahdollinen, mm. silloin jos suoritus lykkääntyy tilaajan syystä ja tänä aikana tapahtuu kustannustason nousu. Jos korotus on yli 5 prosenttia hinnasta, voi tilaajalla olla oikeus purkaa sopimus. Lue lisää ›

Elementtikaupan viivästys: Sopimuksen purkaminen ›

Saako sopimuksen purkaa viivästyksen vuoksi? Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos viivästyksestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Jos on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tapahtuu, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus jo ennen sovittua luovutusajankohtaa. Jos viivästys on kestänyt alle 60 päivää, ei tilaaja saa purkaa elementtikauppaa, jonka kohteena olevat elementit on valmistettava Lue lisää ›