Mitä jos peruutan sopimuksen, jätän maksun suorittamatta, tai muuten rikon sopimusta?

Elementtitilauksen peruuttaminen on sopimusrikkomus. Jos tilaaja peruuttaa elementtien tilauksen ennen niiden luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia hinnan maksamista. Toimeksisaajalle syntyy kuitenkin oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Toimeksisaajalla on oikeus pidättyä suorityksesta, jos tilaaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan esim. hinnan ennakkomaksun osalta. Jos sopimusrikkomus on maksuviivästyksen vuoksi olennainen, toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen.

Jos toimeksisaaja on asettanut hinnan maksamiselle kohtuullisen lisäajan, sopimuksen saa purkaa vasta lisäajan kuluttua, ellei tilaaja ilmoita, ettei tule sopimusta täyttämään. Jo toimitettujen elementtien osalta toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen vain, jos hän on pidättänyt sopimuksessa siihen oikeuden tai jos tilaaja torjuu elementit.

Toimeksisaajalle voi sopimuksen purkamisen johdosta syntyä oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja joista hän todennäköisesti ei voi hyötyä muulla tavalla. Muusta vahingosta toimeksisaaja on oikeutettu vain kohtuulliseen korvaukseen. Oikeutta vahingonkorvaukseen ei ole, jos tilaajan maksuviivästys tai tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota tilaaja ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa.

Vahinkoa kärsineen yleisenä velvollisuutena on vahinkojen rajoittaminen, mikäli tämä kohtuullisin toimenpitein on mahdollista. Maksettavaa vahingonkorvausta on mahdollista sovitella.

Nopeaa apua lakiasioihin.