Luottolaitostoiminta on luvanvaraista. Se edellyttää lain mukaista toimilupaa. Luottolaitosta koskevien säännösten noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Luottolaitostoiminta

Luottolaitostoimintaa on liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta. Luottolaitos on yritys, jolla on toimilupa luottolaitostoimintaan. Luottolaitos voi olla talletuspankki tai luottoyhteisö.

Luottolaitostoiminnalat edellytetään luotettavuutta monin tavoin. Luottolaitoksella on oltava mm. kirjanpitojärjestelmä ja luottolaitoksen on kirjattava liiketapahtumansa siten, että Finanssivalvonta voi riittävästi todentaa niiden tietojen oikeellisuuden.

Luottolaitostoiminnan sidonnaisuudet

Luottolaitoksella ei saa olla merkittävää sidosta sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset estävät luottolaitoksen tehokkaan valvonnan, eikä muuhunkaan tahoon, jos merkittävä sidos on muuten omiaan estämään luottolaitoksen tehokasta valvontaa. Luottolaitoksen on myös ilmoitettava tietyistä merkittävistä liiketoimistaan Finanssivalvonnalle.

Luottolaitoksilta edellytetään myös itsenäisiä toimia riskien kartoittamiseen. Luottolaitoksen on huolehdittava siitä, että sillä on jatkuvasti riittävä määrä omia varoja kattamaan luottolaitokseen kohdistuvat ja sen ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Myös erityisen riski- ja tarkastusvaliokunnan olemassaoloa vaaditaan.

Luottolaitoksilla on oltava järjestelmät siihen, miten tunnistetaan ja seurataan liiallisen velkaantumisen riskiä.

katso

laki luottolaitostoiminnasta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.