Ovatko hankkimasi tavarat turvallisia?

Helmikuussa 2004 on tullut voimaan uusi tuoteturvallisuutta koskeva laki, jolla vanha tuoteturvallisuuslaki on kumottu. Nykyinen laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta on keskeisiltä osiltaan samansisältöinen kuin vanha tuoteturvallisuuslaki.

Lain tarkoitus on ehkäistä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten aiheuttamia terveys- ja omaisuusvaaroja ja lakia sovelletaan yleislakina kulutustavaroihin ja –palveluihin, jollei niistä muissa laeissa ole annettu suuremman turvallisuustason edellyttäviä määräyksiä. Kuluttajavirasto valvoo, että elinkeinonharjoittajat noudattavat lakia. Tullilaitos valvoo lain noudattamista tavaroiden maahantuonnin yhteydessä.

Laissa on säädetty millainen kulutustavara tai –palvelus on terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen. Turvallinen on tavara tai palvelus, joka ei ole lain mukaan vaarallinen. Mitään välimuotoja laki ei tunne. Jos tuotteen turvallisuutta epäilee, kannattaa ensivaiheessa ottaa yhteys myyjään ja sopia tuotteen palautuksesta ja mahdollisesta korvaavasta tuotteesta. Jos ongelmia tulee, seuraava askel on kunnallinen kuluttajaneuvoja. Ilmoituksen vaaralliseksi epäilemästään tavarasta tai palveluksesta voi tehdä myös suoraan kuluttajavirastoon.

Terveydelle vaarallisena pidetään kulutustavaraa, joka vikansa tai puutteellisuutensa taikka tavarasta annettujen totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle. Kuluttajapalvelus on vaarallinen, jos sen suorittamistavasta voi syystä tai toisesta aiheutua vaaraa terveydelle. Omaisuudelle vaarallisena pidetään tavaraa tai palvelusta, joka edellä mainittujen seikkojen vuoksi voi vahingoittaa omaisuutta.

Jos kulutustavaraan tai kuluttajapalvelukseen liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudelle voidaan tehokkaasti torjua, valvontaviranomainen voi määrätä, että elinkeinonharjoittajan on toteutettava korjaus-, oikaisu- tai tiedottamistoimenpiteet annetussa määräajassa ja valvontavirnaomaisen määräämällä tavalla. Valvontaviranomainen voi myös määrätä, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai elinkeinonharjoittajan toiminta keskeytetään tai kielletään.

Nopeaa apua lakiasioihin.