Kuluttajariitalautakunta käsittelee kuluttajariitoja ja antaa niihin ratkaisusuosituksia. Lautakunta on riippumaton ja puolueeton oikeussuojaelin. Kuluttajariita-asioita ovat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset erimielisyydet. Erimielisyydet voivat liittyä esim. kulutustavaroihin tai palveluihin.

Lautakunta ratkaisee myös asuntokauppa-, huoneenvuokra- ja asumisoikeuden luovutusta koskevia riitoja kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien sekä poikkeuksellisesti myös kahden yksityishenkilön välillä.

Siinä missä oikeuskäsittely on maksullista kuluttajariitalautakunnan käsittely on maksuton. Toiminta kustannetaan valtion varoista. Jos asian selvittämisestä aiheutuneista kuluista vastaavat kuitenkin riidan osapuolet. Tyypillisesti osapuolille aiheutuu kuluja mm. puhelinsoitoista, kirjeiden postituksesta ja asiakirjojen kopioinnista.

Lautakunta voi käsitellä ajaa asioita myös ryhmävalituksena jossa asiaa ajaa kuluttaja-asiamies, joka käyttää asiassa asianosaisen puhevaltaa.

Kuluttajariitalautakunta ei ole tuomioistuin

Lautakunnan antamat päätökset ovat suosituksia, joten niitä ei voi panna täytäntöön pakkotoimin. Lautakunta julkaisee lain soveltamisen kannalta merkitykselliset ratkaisut ja voi antaa tuomioistuimille lausuntoja lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Samoin kunnallisille kuluttajaneuvojille annetaan neuvoja ja opastusta näiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu asiat, jotka koskevat lakisääteistä vakuutusta tai työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta. Lautakunta ei käsittele myöskään arvopaperiasioita.

 

 

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuihin voit tutustua alla olevasta linkistä;

http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut.html

Nopeaa apua lakiasioihin.