Lakiosa ja suosiolahja liittyvät olennaisesti toisiinsa. Suosiolahjasäännöstö suojaa lakiosaperillistä. Mekanismin ymmärtämiseksi tässä kappaleessa käydään läpi yksinkertaisesti käsitteet ennakkoperintö, lakiosa ja suosiolahja.

Lakiosa

Lakiosa on rintaperilliselle kuuluva oikeus saada perinnönjättäjän jäämistöstä puolet perintöosastaan, vaikka perinnönjättäjä olisi testamentannut omaisuutensa toiselle henkilölle.

Ennakkoperintö

Perittävän elinaikanaan perilliselle antama muu kuin tavanomainen lahja on lähtökohtaisesti ennakkoperintöä. Ennakkoperintö otetaan perinnönjaossa huomioon laskettaessa perintöosia ja siten myös lakiosia. Lahjakirjassa voidaan kuitenkin mainita, ettei lahjassa ole kysymys saajansa ennakkoperinnöstä. Kyse on siis ennakkoperinöolettamasta ja sen poissulkevasta lausekkeesta.

Suosiolahja

Jos perinnönjättäjän sallittaisiin antaa kaikki omaisuutensa lahjoittamalla pois elinaikanaan esimerkiksi yhden lapsensa hyväksi selittämällä kaikki lahjoitukset muiksi kuin ennakkoperinnöiksi, johtaisi se tilanteeseen, missä perinnönjättäjän olisi mahdollista antaa kaikki omaisuutensa yhdelle perillisistä ja näin kiertää lakiosasäännöstöä. Tämän estämiseksi on kehitetty suosiolahjasäännöstö. Suosiolahjasäännöksellä halutaan siis antaa suojaa lakiosaperillisille. Suosiolahjasäännöstä tarkoittaa sitä, että lakiosaa laskettaessa jäämistön varoihin on lisättävä sellainen perillisen rintaperilliselle, tämän jälkeläiselle tai puolisolle antama lahja, jonka tarkoituksena on ollut suosia sen saajaa muiden lakiosaperillisten vahingoksi. Jotta suosiolahja otettaisiin huomioon jäämistön varoissa laskennallisena lisäyksenä, edellytetään että lahjalla on ollut todellinen suosimistarkoitus. Jos perittävä on tasapuolisesti antanut lahjoja kaikille perillisilleen, ei suosimistarkoitus voi tulla kyseeseen.

Esimerkki suosiolahjan huomioimisesta:

A:n kuollessa häneltä jää kaksi lasta B ja C. A:n kuolinpesässä on varoja 100 000 euroa, jotka kaikki hän on testamentannut B:lle. A on antanut B:lle myös suosiolahjan, jonka arvo on 20 000 euroa. Tällöin lakiosat lasketaan sen perusteella, että jäämistön varallisuus olisi yhteensä 120 000 euroa. Tässä tapauksessa C:n lakiosa on ¼ jäämistöstä, eli 30 000 euroa. Ilman suosiolahjan huomioon ottamista lakiosa laskettaisiin 100 000 eurosta ja lakiosan määrä olisi 25 000 euroa.

Nopeaa apua lakiasioihin.