Legaatti ja lakiosa

Perittävällä on oikeus testamentilla määrätä, kuinka hänen omaisuutensa tulee jaettavaksi hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti ei silti ikinä saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Legaatti eli erityisjälkisäädös ei tee poikkeusta tähän pääsääntöön. Jos legaatti ja lakiosa ovat vastakkain, oikeus lakiosaan syrjäyttää oikeuden legaattiin.

Testamentteja voidaan jaotella eri lajeihin useammallakin tavalla, joista yksi mahdollisuus on jaotella testamentit yleisjälkisäädöksiin ja erityisjälkisäädöksiin; yleistestamentteihin ja legaatteihin. Yleistestamentissa testamentin saajalle osoitetaan oikeus koko jäämistöön tai suhteelliseen osaan siitä.  Legaatissa testamentin saajalle osoitetaan jäämistöstä tietty omaisuus, esimerkiksi auto, osake, yksittäinen tavara tai vaikkapa kiinteistö.

Perinnönjaon järjestys on, että legaatti täytetään jakamattomasta pesästä ns. päältä päin. Legaatin saaja saa siis hänelle osoitetun omaisuuden ennen kuin muuta omaisuutta jaetaan kuolinpesän osakkaille.

Oikeus lakiosaan on kuitenkin vahva ja lähes syrjäyttämätön. Testamenttimääräyksellä oikeutta lakiosaan ei voida poistaa. Lakiosaoikeus on tehty juuri testamenttausvallan vastavoimaksi. Legaatti on myös testamentti eikä legaattia siten voida täyttää silloin, kun se on niin arvokas, että sen täyttäminen loukkaisi lakiosia.

Legaatin saajalla on kuitenkin oikeus maksaa lakiosaa loukkaava määrä rahana lakiosaperilliselle. Legaatin saaja voi siis saada hänelle testamentatun omaisuuden kokonaisuudessaan haltuunsa, vaikka sen jälkeen ei kuolinpesään jäisikään varoja lakiosien maksamiseen, jos legaatin saaja muulla tavalla huolehtii lakiosien maksamisesta niitä vaativille lakiosaperillisille. Legaatin saajalla on ikäänkuin etuoikeus lunastaa hänelle testamentattu omaisuus kuolinpesästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.