Luontoissuoritusvaatimus on vaatimus jolla vaaditaan luontoissuoritusta. Luontoissuoritus tai luontaissuoritus on hyvitys tai maksu, joka suoritetaan rahan asemasta tavarana tai työnä sopimuksen mukaisesti. Luontoissuorituksella siis sopimuspuoli täyttää sopimusvelvoitteensa. Irtaimen kaupassa ostajan päävelvoite on maksaa sovittu kauppahinta. Myyjän päävelvoite taas on luovuttaa sovittu irtain sovitussa kunnossa sovittuun aikaan.

Luontoissuoritusvaatimus – sisältö ja merkitys

Luontoissuorituksen vaatiminen liittyy irtaimen kaupassa myyjän viivästykseen. Myyjä ei esim. toimita lupaamaansa irtainta sovitussa ajassa tai sopimuksenmukaisena. Vaatimuksella ostaja vaatii, mikä on hänen oikeutensa, että myyhä täyttää sopimusvelvoitteensa virheettömästi. Luontoissuoritus katsotaan täytetyksi, kun myyjä täyttää velvollisuutensa. Suoritukseksi katsotaan myös suoritusvirheen korjaaminen.

Ostaja voi ajaa suorituskannetta tuomioistuimessa ja velvoite on suoritustuomion jälkeen täytäntöönpantavissa ulosottotoimin.

Myyjän on lähtökohtaisesti noudatettava vaatimusta täyttääkseen sopimuksen. Myyjän ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sopimuksen täyttämättä jättämiselle on olemassa este, jota myyjä ei voi ohittaa. Myyjän ei välttämättä tarvitse täyttää sopimusta myöskään silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun että myyjä täyttäisi sopimuksen.

katso myös: § kauppalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.