Työntekijöitä työpaikalla edustaa työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Jos työntekijöillä ei TES:n mukaan ole oikeutta valita itselleen luottamusmiestä, he voivat valita edustajakseen luottamusvaltuutetun. Luottamusmiehenä tai – valtuutettuna toimii joku työntekijöistä, ja hänet asettaa yleensä ammattiosasto. Luottamusmiehen vaaliin on oikeus osallistua kaikilla ammattiosaston jäsenillä, mutta järjestäytymättömillä tai toiseen työntekijäjärjestöön kuuluvilla työntekijöillä ei yleensä ole osallistumisoikeutta.

Luottamusmies edustaa ammattiosastoa työehtosopimukseen liittyvissä asioissa. Tätä tehtäväänsä varten luottamusmiehellä on oikeus saada sen hoitamiseksi tarpeellisia tietoja. Luottamusmies toimii myös ammattiosaston edustajana työnantajan ja työntekijöiden välisissä asioissa, esimerkiksi erilaisten neuvottelujen kautta. Myös työrauhan valvominen osaltaan kuuluu luottamusmiehen tehtäviin.

Luottamusmiehellä on oikeus saada riittävästi vapautusta tavanomaisista töistään luottamusmiestehtävien hoitoa varten. Työnantaja on velvollinen korvaamaan luottamusmiehen ansionmenetyksen ajalta, jolloin hän on hoitanut ko. tehtäviään.


Lue lisää työehtosopimuksen määräyksistä.

Lähde §: työsopimuslaki, työehtosopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.