Työehtosopimuksella sovitaan yksityiskohtaisesti työnteon ehdoista, ja nämä määräykset ovat sitovia työehtosopimuksen soveltamisalalla. Työehtosopimuksen määräykset voidaan jaotella velvoitemääräyksiin ja normimääräyksiin. Lisäksi työehtosopimuksessa voi olla joitain suosituksia, jotka eivät kuitenkaan ole samalla tavalla sitovia.

työehtosopimuksen määräykset

Velvoitemääräyksillä tarkoitetaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia ehtoja. Velvoitemääräykset eivät perustu lakiin, vaan osapuolten väliseen sopimusvapauteen. Näillä määräyksillä sovitaan muun muassa työehtosopimuksen irtisanomisesta ja osapuolten välisistä neuvotteluista ja tietojen vaihdosta. Lisäksi velvoitemääräyksellä voidaan laajentaa lakisääteistä työrauhavelvollisuutta (esim. TT 2019-71)

Normimääräyksiä ovat ne ehdot, joita työehtosopimuslain mukaan muuten on noudatettava työsopimuksissa tai työsuhteissa. Normimääräyksillä sovitaan muun muassa palkasta, työajasta ja lomista, ja ehdot ovat automaattisesti päteviä kun työehtosopimus tulee voimaan.

Työehtosopimuksessa voidaan myös antaa työsuhteen osapuolille oikeus sopia joistain asioista paikallisesti. Paikallisen sopimisen mahdollisuudesta on oltava erillinen maininta työehtosopimuksessa, ja se voi koskea mitä vain työsuhteen ehtoa. Työehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi määrätä, että työajasta on sovittava paikallisesti työnantajan tai työntekijän välillä. Toisaalta työehtosopimuksessa voi olla esimerkiksi ehto, että työehtosopimuksessa säädetyn työajan osalta voidaan myös paikallisesti sopia toisin. Paikallisella sopimisella ei kuitenkaan voida kiertää muuta työsuhdetta koskevaa lainsäädäntöä.

Työehtosopimuksen määräysten sitovuus

Mikäli työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta, tämän sopimuksen määräykset ovat pakottavaa oikeutta. Työsopimuksessa ei tarvitse olla viittausta työehtosopimukseen, vaan sen määräyksiä on joka tapauksessa noudatettava. Työehtosopimuslain mukaan, jos työsopimus joiltakin osiltaan on ristiriidassa siinä noudatettavan työehtosopimuksen kanssa, työsopimus on näiltä osiltaan mitätön ja niiden sijasta noudatetaan työehtosopimuksen vastaavia määräyksiä.

Poikkeuksena työehtosopimuksen pakottavuudesta on ns. edullisemmuussääntö. Edullisemmuussäännön mukaan työsuhteessa voidaan usein sopia työntekijän kannalta paremmista ehdoista. Sääntö ei kuitenkaan tule sovellettavaksi, mikäli se on työehtosopimuksessa poissuljettu (TT 2019-74).


Lähde §: työehtosopimuslaki

Lue lisää sovellettavasta työehtosopimuksesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
01.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.