Työehtosopimus

Kohtuullisuusperiaate työsopimuksissa ›

Kohtuullisuusperiaate Työsopimuksen ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta. Kohtuuttomien sopimusehtojen sovittelusta ja niiden huomiotta jättämisestä säädetään oikeustoimilaissa. Sopimusehto on voinut olla kohtuuton jo sopimuksen tekemisestä lähtien tai se on voinut tulla kohtuuttomaksi olosuhteiden muutosten vuoksi. Kohtuuttomuutta arvioidessa huomioidaan sopimusosapuolten asema oikeustoimen aikaan, Lue lisää ›

Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomuus ›

Milloin työsopimuksen ehto on kohtuuton? Lähtökohtaisesti työsopimus on sitova ja sen ehtoja on noudatettava. Olosuhteiden olennainen muutos tai kohtuuttomuus voi kuitenkin johtaa sopimusehtojen noudattamisesta vapautumiseen. Näiden lisäksi työoikeuden lainsäädäntö voi olla esteenä työsopimusehdon sitovuuteen. Tällöin työsopimus voi olla esimerkiksi työehtosopimuksen vastainen tai työsopimuslain turvaamia vähimmäisehtoja heikompi. Työsopimuksen pätemättömyys voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa työsopimuksen syntyä Lue lisää ›

Luottamusmies ja sen valinta ›

Työntekijöitä työpaikalla edustaa työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Jos työntekijöillä ei TES:n mukaan ole oikeutta valita itselleen luottamusmiestä, he voivat valita edustajakseen luottamusvaltuutetun. Luottamusmiehenä tai – valtuutettuna toimii joku työntekijöistä, ja hänet asettaa yleensä ammattiosasto. Luottamusmiehen vaaliin on oikeus osallistua kaikilla ammattiosaston jäsenillä, mutta järjestäytymättömillä tai toiseen työntekijäjärjestöön kuuluvilla työntekijöillä ei yleensä ole osallistumisoikeutta. Luottamusmies edustaa Lue lisää ›

Työsuhde: Työehtosopimusten yleissitovuus ›

Mitä tarkoittaa työehtosopimusten yleissitovuus? Vuoden 1970 työsopimuslakiin otettiin säännös, jonka mukaan valtakunnalliset ja yleiseksi katsottavat työehtosopimukset ovat alallaan yleissitovia. Sen mukaan työnantajan tuli työsopimuksessa tai työsuhteessa muuten noudattaa vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka kyseessä olevasta tai siihen lähinnä rinnastettavasta työstä on tällaisessa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrätty noudatettavaksi. Yleissitovuusjärjestelmän tarkoituksena oli järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien Lue lisää ›

Työsuhde: Työehtosopimukset ›

Mikä on työehtosopimus? Työehtosopimuksista (TES) on muodostunut käytännön tasolla tärkein työsuhteiden sisältöä määrittelevä oikeuslähde. Lainsäädäntö ei määrittele työsuhteen taloudellisia etuuksia, joten niiden säänteleminen on jäänyt työehtosopimuksien solmimisessa päätettäväksi. Toinen työehtosopimusten keskeinen tavoite on työrauhan takaaminen. Sanotaan, että työnantajat ostavat TES:llä työrauhan sopimuksen ajaksi, mutta TES:llä saavutetaan muitakin asioita. Kollektiivinen sopiminen johtaa työntekijöiden yhdenvertaisempaan kohteluun. Lisäksi Lue lisää ›