Nuori työntekijä

Nuori työntekijä: Alle 15-vuotiaan töihinotto ›

Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista. Lain mukaan työhön saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Peruskoulu tulee siten olla suoritettu, ennen kuin päätoimiseen työhön voi ryhtyä. 14 vuotta täyttänyt tai samana vuonna täyttävä henkilö saadaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei Lue lisää ›

Opintovapaa ›

Sekä työntekijöillä että virkamiehillä on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Opintovapaa annetaan koulutusta tai opiskelua varten. Edellytyksenä on, että työntekijä on työskennellyt päätoimisesti saman työnantajan palveluksessa vähintään yhden vuoden, joko yhtäjaksoisesti tai pätkissä. Tällöin työntekijällä tai virkamiehellä on oikeus saada enintään kaksi vuotta opintovapaata viiden vuoden aikana. Kun työntekijä tai virkamies on ollut saman työnantajan palveluksessa yhdessä Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Terveystarkastus nuorelle työntekijälle ›

Onko työnantajan velvollisuus järjestää terveystarkastus nuorelle työntekijälle? Työnantajan on ennen työsuhteen alkua tai kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta kustannettava nuorelle työntekijälle terveystarkastus. Tarkastuksessa on todettava nuoren soveltuvuus aiottuun työhön siten, ettei työstä aiheudu vaaraa nuoren terveydelle tai kehitykselle. Terveystarkastusta ei vaadita, jos työsopimus koskee kevyttä työtä esim. liikkeessä tai toimistossa, taikka jos työsuhde on tarkoitettu Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Nuoren työntekijän yötyö ›

Onko yötyö nuorelle sopivaa tai sallittua? Varsinaista yötyötä ei nuorella saa teettää. Nuoren 15 vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6 ja 22 väliseen aikaan. Jos työ on valvottua tai liittyy viranomaisen hyväksymään ammattikoulutukseen, saa työaika kestää klo 24:ään. Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava kello 8 ja 20 väliseen aikaan. Painavista työn järjestelyihin liittyvistä Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Nuoren työntekijän ylityöt ja hätätyöt ›

Saako nuori työntekijä tehdä ylitöitä tai hätätöitä? Viisitoista vuotta täyttänyt voi halutessaan suostua ylitöihin enintään 80 tunniksi vuodessa. Ylityö on säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työtä. Vanhemmilta lupaa ei tarvitse pyytää. Lapsen huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa työsopimus, jos hän katsoo työsuhteen olevan vahingoksi lapsen kehitykselle, terveydelle tai kasvatukselle. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä eikä Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Nuoren työntekijän työturvallisuus ›

Kuinka nuoren työturvallisuudesta huolehditaan? Nuorta työntekijää ei saa kuormittaa enempää kuin hänen ikänsä ja voimansa sallivat. Vastuu ja työssä vaadittavat ponnistukset on mitoitettava nuoren voimavarojen mukaan. Työ ei saa vahingoittaa työntekijän henkistä tai ruumiillista kehitystä. Työnantajalla on velvollisuus ottaa edellä mainitut seikat huomioon. Tapaturmavaaran tai terveyshaitan sisältäviin työtehtäviin saa nuorta työntekijää käyttää vain poikkeuksellisesti ja Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Nuoren työntekijän päivittäinen lepoaika ›

Mikä on nuoren työntekijän päivittäinen lepoaika työstä? Viisitoista vuotta täyttäneelle nuorelle työntekijälle kuuluu vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. Alle 15-vuotiaan vastaava aika 14 tuntia. Jos nuoren työaika on vähintään neljä ja puoli tuntia päivässä, on hänelle annettava työn aikana ainakin yksi vähintään 30 minuutin tauko, jonka aikana hän saa poistua työpaikalta. Nuoren viikottaisen Lue lisää ›

Nuori työntekijä: Nuoren työntekijän ja oppisopimustyöntekijän työaika ›

Saako nuorella työntekijällä teettää pitkää päivää? Entä oppisopimustyöntekijän työaika? Viisitoista vuotta täyttäneen työntekijän säännöllinen työaika saa olla yhtä pitkä kuin täysi-ikäisillä työntekijöillä on samassa työssä. Oppisopimustyöntekijä ei ole velvollinen työskentelemään ja/tai olemaan koulutuksessa yhteensä yli kahdeksaa tuntia päivässä ja yli 40 tuntia viikossa. Oppivelvollisuuttaan peruskoulussa suorittavan työntekijän päivittäinen työaika koulupäivänä saa olla enintään 7 tuntia Lue lisää ›

Nuoren työsopimus: Vanhemmat ja työsopimuksen allekirjoittaminen ›

Pitääkö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus? Huoltajan ei välttämättä tarvitse puuttua nuoren työsopimuskuvioihin. Viisitoista vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan nuoren puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori itse. Jos nuoren (alle 18-vuotiaan ) työntekijän kasvatus, kehitys tai terveys on työn takia vaarassa, on huoltajalla oikeus purkaa Lue lisää ›