Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista. Lain mukaan työhön saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. Peruskoulu tulee siten olla suoritettu, ennen kuin päätoimiseen työhön voi ryhtyä.

14 vuotta täyttänyt tai samana vuonna täyttävä henkilö saadaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita työntekijän terveyttä ja kehitystä eikä haittaa koulunkäyntiä. Ikäraja tarkoittaa käytännössä sitä, että kesätöihin voi ryhtyä peruskoulun seitsemännen luokan jälkeen eli yläasteiässä. Alle 15-vuotiaan työ saa kestää enintään puolet koulun loma-ajasta. Koulutyön aikana töitä saadaan alle 15-vuotiaalla teettää tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisesti.

Erityisestä syystä työsuojeluviranomainen voi sallia, että alle 14-vuotias henkilö työskentelee tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. Poikkeusluvan ehtona on, että kyseinen toiminta ei vaaranna lapsen turvallisuutta taikka aiheuta haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yleensä lapsi kokee poikkeusluvan alaisen työskentelyn enemmän harrastuksena kuin työnä.

Lähde §: laki nuorista työntekijöistä

Lue lisää nuorista työntekijöistä.

Suomen Juristit Oy
13.02.2020

Nopeaa apua lakiasioihin.