Palkka

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus ›

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus menee tuloverolain mukaisesti. Kyse ei ole verovapaasta vahingonkorvauksesta. Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt pysyvästi. Tämän vuoksi on työnantajalle on säädetty takaisinottovelvollisuus. Työtä on tarjottava, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu Lue lisää ›

Palkka: Palkan yksipuolinen alentaminen ›

Miten työntekijän palkkaa yksipuolisesti alennetaan? Yrityksellä ei ole oikeutta muuttaa yksittäisen työntekijän palkkausta koskevaa ehtoa, ellei sellaisesta ole sovittu tai muutos perustu työehtosopimukseen taikka irtisanomisperusteeseen. Eri alojen työehtosopimuksiin sisältyy usein määräyksiä oikeudesta muuttaa tai velvollisuudesta työtehtävien vaihtuessa olla muuttamatta työntekijän palkkaa koskevaa ehtoa. Palkan yksipuolisen alentamisen lähtökohtana on siis sovellettavan työehtosopimuksen määräykset. Työntekijä ei voi Lue lisää ›

Palkka: Palkkaturva ›

Työntekijän palkkaturva Laissa säännellään työntekijän palkkasaatavan turvaamisesta niissä tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen valtion varoista työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Kun työnantaja on maksukyvytön, työntekijä voi myös päättää työsuhteensa. Työntekijällä on oikeus Suomen palkkaturvaan, jos työ on tehty Suomessa, paitsi jos kyse on ulkomaisen työnantajan Suomessa tapahtuneesta Lue lisää ›

Palkka: Luontaisedut ›

Työntekijän luontaisedut Yleensä palkka maksetaan työhön käytetyn ajan tai työntekijän aikaansaaman työtuloksen taikka näiden molempien mukaan. On myös mahdollista, että osa palkasta on sidottu yrityksen tulokseen. Pääsäännön mukaan palkka on maksettava rahassa. Tämän lisäksi voidaan sopia maksettavaksi muuta vastiketta. Näissä tapauksissa kyse on usein työntekijälle tulevista tavaroista tai muista luontoiseduista. Yleisimpiä luontoisetuja ovat lounas-, auto- Lue lisää ›

Sairausajan palkka ›

Työntekijällä, joka joutuu olemaan pois työstä sairauden tai tapaturman vuoksi, on oikeus sairausajan palkkaan. Edellytyksenä on, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, eikä siksi suoriudu työsopimuksen mukaisista tehtävistään. Työntekijä saa täyttä sairausajan palkkaa, jos hän työkyvyttömyyden alkaessa on ollut samassa työpaikassa vähintään kuukauden. Tätä lyhyemmissä työsuhteissa työntekijä saa sairausaikana 50 % tavallisesta palkastaan. Lue lisää ›

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä ›

Kun työsuhde päättyy, päättyy myös palkanmaksukausi. Se tarkoittaa, että työnantajan on tällöin maksettava työntekijälle kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästä myös toisin. Työsuhteesta johtuvia saatavia voivat palkan lisäksi olla esimerkiksi ylityökorvaus sekä lomarahat. Jos työnantaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan, on työntekijällä oikeus viivästyskorkoon ja odotusajan palkkaan. Odotusajan palkka tarkoittaa palkkaa niiltä päiviltä, jolloin Lue lisää ›

Palkan suuruus ja maksaminen ›

Palkan vähimmäissuuruudesta säädetään työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa. Työsopimuksella työnantaja ja -tekijä voivat siis sopia tätä suuremmastakin palkasta. Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi mikään työehtosopimus, on työnantajan maksettava työntekijälle tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Huomioon otetaan tällöin esimerkiksi työntekijän koulutus, tehtävän vaativuus sekä se, millainen palkkataso ao. alueella samanlaisissa tehtävissä vallitsee. Lain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukuukauden viimeisenä Lue lisää ›