Työsuhteen päättäminen

Lopputilin maksaminen ›

Työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tällöin työntekijälle on maksettava työsuhteen aikana kertyneet palkkasaatavat. Mikäli työsuhteesta johtuva saatava viivästyy, on työntekijällä oikeus saada palkkasaatavilleen korkolain mukainen viivästyskorko. Lisäksi työntekijällä on oikeus saada täysi palkka palkkasaatavan odotuspäiviltä kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton, tai Lue lisää ›

Työsuhteen päättämissopimus ›

Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen päättämissopimus on vapaaehtoinen ja se on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsuhteen päättämissopimuksen tekemiselle voi olla monia syitä. Työsuhteen päättämissopimuksen tekeminen voi olla esimerkiksi vaihtoehto taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanomiselle. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia työsuhteen päättämissopimuksesta vaihtoehtona työsopimuksen irtisanomiselle työntekijästä johtuvasta syystä. Kun sopiminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Lue lisää ›

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat ›

Kunnallisen viranhaltijan irtisanomisajat on kirjattu lakiin. Irtisanomisajoista voidaan pääsääntöisesti sopia toisin työehto- ja työsopimuksissa. Kunnallisella viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Tämä artikkeli käsittelee yleisiä irtisanomisaikoja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain mukaisesti. Irtisanomisajat riippuvat työsuhteen kestosta Työnantajan irtisanoessa viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisaika on vähintään: Palvelussuhteen kesto: enintään vuosi, irtisanomisaika: 14vrk Palvelussuhteen kesto: Lue lisää ›

Irtisanomisajat irtisanottaessa valtion virasta ›

Irtisanomisajat on määritelty valtion virkamieslaissa. Tässä artikkelissa keskitytään työnantajalähtöiseen irtisanomiseen liittyviin irtisanomisaikoihin. Virkamies voidaan irtisanoa henkilöstä johtuvilla syillä tai kollektiiviperusteilla. Irtisanomisajat Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos sovitaan tästä pidemmästä ajasta on sovitun sijaan noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisajoista voidaan siis sopia toisin työmarkkinaneuvotteluissa. Irtisanomisaika voidaan sopimuksessa määrätä viranomaiselle myös tuota aikaa pidemmäksi ja Lue lisää ›

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella — valtion virka ›

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on mahdollista henkilöstä riippuvien irtisanomisperusteiden ohella. Kollektiiviperusteet liittyvät useimmiten viraston uudelleenorganisointeihin. Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on viranomaisen oikeus Viranomaisella on oikeus irtisanoa virkamies jos virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee lakkaa. Irtisanomiseoikeus on myös, kun virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettavaksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät. Irtisanominen ei Lue lisää ›

Virkasuhteen päättäminen henkilöstä riippuvilla syillä valtion virka ›

Virkasuhteen päättäminen on mahdollista irtisanomisajan kuluttua. Se on mahdollista myös ilman irtisanomisaikaa, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty. Virkasuhteen päättäminen henkilöstä riippuvilla syillä Viranomainen, eli työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole erityisen painava. Tällainen syy ei ole ainakaan virkamiehen sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva syy, paitsi jos Lue lisää ›

Työsuhde: Alkoholin käyttö ja irtisanominen ›

Alkoholin käyttö on ongelmallinen tilanne etenkin kun työntekijä ilmaantuu työpaikalle alkoholin alaisena. Työntekijän henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan turva estää alkoholitestauksen työpaikalla ilman siihen oikeuttavaa lainsäännöstä. Alkoholitestin tekeminen työntekijälle on kuitenkin mahdollista osana työterveyshuollon terveystarkastusta. Työntekijän alkoholinkäytön selvittäminen liittyy myös kysymykseen työntekijän työkyvystä ja työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta. Työnantajan työturvallisuuslain mukainen yleinen huolehtimisvelvollisuus saattaa velvoittaa työnantajan tarvittaessa poistamaan päihtyneen työntekijän Lue lisää ›

Irtisanomisaika ja sen laiminlyönti ›

Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu osapuolten kesken tai työehtosopimuksessa, noudatetaan lain mukaisia irtisanomisaikoja. Näiden aikojen pituus riippuu työsuhteen kestosta. Mitä kauemmin työsuhde on kestänyt, sitä pidempää irtisanomisaikaa noudatetaan. Lain mukaan irtisanomisajat ovat Työnantajan irtisanoessa työsuhteen kesto irtisanomisaika < 1 v 14 vrk 1-4 v 1 kk 4-8 v 2 kk 8-12 v 4 kk 12v Lue lisää ›

Lomautus, 200 päivän sääntö ›

Kun työntekijä irtisanoo itsensä kesken lomautuksen ilman irtisanomisaikaa, hänellä ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Poikkeuksena edellä mainitusta on “200 päivän sääntö”. Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa ja saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Jos työnantaja tekee lomautetulle työtarjouksen ennen kuin lomautus on kestänyt 200 päivää, mutta lomautettu kieltäytyy työtarjouksesta, Lue lisää ›