Koeaikapurku tehdään koeajan kuluessa. Koeaikapurku ei vaadi samanlaisia perusteita kuin muu työsopimuksen purkaminen, mutta peruste ei saa olla syrjivä.

Koeaikapurku

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Koeajasta pitää sopia työsopimuksessa. Koeaikaa ei saa soveltaa, jos siitä ei ole työsopimuksessa sovittu. Työsopimuksessa on sovittava myös koeajan pituudesta.

Työsopimukseen voi kuulua siis enintään kuuden (6) kuukauden mittainen koeaika. Sen tarkoituksena on molemminpuolisesti selvittää, soveltuuko työntekijä työhön. Sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa sopimuksen koeajan kuluessa. Työsopimuksen purkamiseen ei koeaikana vaadita erittäin painavaa perustetta, kuten työsopimuksen purkamiseen muuten vaadittaisiin. Koeaikapurun perusteeksi riittää pelkästään se, ettei työntekijä sovellu työhön.

Yleisimmin koeaikapurussa kyse on siitä, ettei työntekijä suoriudu tehtävistään tarpeeksi hyvin. Työntekijän puolelta kyse on yleisimmin siitä, ettei työnantaja tai työpaikka vastaa odotuksia tai työntekijä itse kokee, ettei sovellu työhön.

Kun työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla, peruste ei kuitenkaan saa olla epäasiallinen koeajan tarkoitukseen nähden. Epäasiallinen peruste voi olla esimerkiksi työntekijän raskaus tai tämän terveydentilaan liittyvät aiheettomat epäilyt. Koeaikapurun saa siis toisaalta tehdä ilman erityistä perustetta, mutta samalla koeaikapurkua ei kuitenkaan siis saa tehdä syrjivällä perusteella.

Koeajan jatkaminen

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.


Lue lisää koeajasta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
20.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.