Työsuhteen päättäminen

Lopputilin maksaminen ›

Työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Tällöin työntekijälle on maksettava työsuhteen aikana kertyneet palkkasaatavat. Mikäli työsuhteesta johtuva saatava viivästyy, on työntekijällä oikeus saada palkkasaatavilleen korkolain mukainen viivästyskorko. Lisäksi työntekijällä on oikeus saada täysi palkka palkkasaatavan odotuspäiviltä kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton, tai Lue lisää ›

Työsuhteen päättämissopimus ›

Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen päättämissopimus on vapaaehtoinen ja se on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsuhteen päättämissopimuksen tekemiselle voi olla monia syitä. Työsuhteen päättämissopimuksen tekeminen voi olla esimerkiksi vaihtoehto taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanomiselle. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia työsuhteen päättämissopimuksesta vaihtoehtona työsopimuksen irtisanomiselle työntekijästä johtuvasta syystä. Kun sopiminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Lue lisää ›

Irtisanomisajat irtisanottaessa valtion virasta ›

Irtisanomisajat on määritelty valtion virkamieslaissa. Tässä artikkelissa keskitytään työnantajalähtöiseen irtisanomiseen liittyviin irtisanomisaikoihin. Virkamies voidaan irtisanoa henkilöstä johtuvilla syillä tai kollektiiviperusteilla. Irtisanomisajat Irtisanomisaika voidaan sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos sovitaan tästä pidemmästä ajasta on sovitun sijaan noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisajoista voidaan siis sopia toisin työmarkkinaneuvotteluissa. Irtisanomisaika voidaan sopimuksessa määrätä viranomaiselle myös tuota aikaa pidemmäksi ja Lue lisää ›

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella — valtion virka ›

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on mahdollista henkilöstä riippuvien irtisanomisperusteiden ohella. Kollektiiviperusteet liittyvät useimmiten viraston uudelleenorganisointeihin. Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella on viranomaisen oikeus Viranomaisella on oikeus irtisanoa virkamies jos virasto tai se yksikkö, jossa virkamies työskentelee lakkaa. Irtisanomiseoikeus on myös, kun virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettavaksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät. Irtisanominen ei Lue lisää ›

Vapaa-ajalla tapahtunut rattijuopumus ei oikeuttanut työsopimuksen päättämiseen (TT:2014–179) ›

Työnantaja irtisanoi työsopimuksen vapaa-ajalla tapahtuneen rattijuopumuksen takia Tapauksessa oli kyse linja-autonkuljettajasta, joka oli syyllistynyt rattijuopumukseen vapaa-ajallaan. Työntekijä oli tuomittu kolmeksi kuukaudeksi ajokieltoon, minkä vuoksi työnantaja purki työsopimuksen päättymään välittömästi. Työntekijän mielestä työnantajalla ei olisi ollut perusteita edes työsopimuksen irtisanomiseen. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää Lue lisää ›

Työsuhde: Alkoholin käyttö ja irtisanominen ›

Alkoholin käyttö on ongelmallinen tilanne etenkin kun työntekijä ilmaantuu työpaikalle alkoholin alaisena. Työntekijän henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan turva estää alkoholitestauksen työpaikalla ilman siihen oikeuttavaa lainsäännöstä. Alkoholitestin tekeminen työntekijälle on kuitenkin mahdollista osana työterveyshuollon terveystarkastusta. Työntekijän alkoholinkäytön selvittäminen liittyy myös kysymykseen työntekijän työkyvystä ja työnantajan työturvallisuusvelvoitteesta. Työnantajan työturvallisuuslain mukainen yleinen huolehtimisvelvollisuus saattaa velvoittaa työnantajan tarvittaessa poistamaan päihtyneen työntekijän Lue lisää ›

Työsuhteen päättäminen: Yleistä ›

Työsopimus voi päättyä usealla eri tavalla. Päättämismenettelyyn vaikuttaa päättymisen syyn lisäksi mm. se, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Työsopimus voi päättyä sekä työnantajan että työntekijän omasta aloitteesta. Työsopimus päättyy yleensä irtisanomisen kautta. Tällöin päättämiseen liittyy irtisanomisaika. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erityistä irtisanomista tai irtisanomisaikaa. Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva työsopimus päättyvät ilman irtisanomisaikaa, Lue lisää ›

Työsopimuksen purkaminen ›

Irtisanomisen ohella työsuhde on mahdollista päättää purkamalla. Sopimus voidaan purkaa molemminpuolisesti, kunhan siihen on erittäin painava syy. Tällaista syytä vaaditaan, koska purkamiseen ei liity irtisanomisaikaa. Purkaminen on siis irtisanomista ankarampi toimenpide, koska sen seurauksena työsuhde päättyy heti. Purkaminen edellyttää erittäin painavaa syytä sekä työnantajan että työntekijän purkaessa sopimuksen. Rikkomus tai laiminlyönti, jonka vuoksi sopimus puretaan, Lue lisää ›

Irtisanomisaika ja sen laiminlyönti ›

Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu osapuolten kesken tai työehtosopimuksessa, noudatetaan lain mukaisia irtisanomisaikoja. Näiden aikojen pituus riippuu työsuhteen kestosta. Mitä kauemmin työsuhde on kestänyt, sitä pidempää irtisanomisaikaa noudatetaan. Lain mukaan irtisanomisajat ovat Työnantajan irtisanoessa työsuhteen kesto irtisanomisaika < 1 v 14 vrk 1-4 v 1 kk 4-8 v 2 kk 8-12 v 4 kk 12v Lue lisää ›

Irtisanomisen toimittaminen ›

Irtisanomisen voi toimittaa sekä työnantaja että työntekijä. Työnantajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ainoastaan tietyillä perusteilla. Perusteet jaetaan henkilöön liittyviin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Työntekijä ei tarvitse erityistä syytä irtisanoutumiselleen. Työsopimuksen irtisanomisperusteeseen on vedottava kohtuullisessa ajassa. Aika voi siis vaihdella olosuhteista riippuen. Käytännössä kohtuullista aikaa on tulkittu siten, että työnantajalla on 1-2 kuukautta aikaa vedota Lue lisää ›