YT-neuvottelut

Lomauttaminen valtion virasta ›

Lomauttaminen on palkanmaksun ja virantoimituksen keskeyttämistä määräajaksi. Se on mahdollista jos on olemassa perusteet irtisanoa virkamies kollektiiviperusteella. Kollektiiviperusteisen irtisanomisen edellytyksistä on oma artikkelinsa (linkki alla). Lomautuksessa palkanmaksu ja virantoimitus keskytyvät virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Virkamies voidaan lomauttaa 14 vrk:n ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautus voidaan tehdä enintään 90 päivän ajaksi, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota Lue lisää ›

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus ›

Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus menee tuloverolain mukaisesti. Kyse ei ole verovapaasta vahingonkorvauksesta. Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta maksettavan korvauksen verotus Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt pysyvästi. Tämän vuoksi on työnantajalle on säädetty takaisinottovelvollisuus. Työtä on tarjottava, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu Lue lisää ›

Työsuojelu: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ›

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta on säädetty vuonna 2006. Lain tarkoitus on turvata työsuojelua koskevien säännösten noudattaminen. Tämän lisäksi laki edistää työympäristöä ja työolosuhteita viranomaisvalvonnan sekä työnantajan ja työntekijän yhteistoiminnan avulla. Laissa määritellään muun muassa työsuojeluviranomaisten velvollisuuksia ja toimivaltuuksista sekä menettelystä työsuojeluviranomaisten valvoessa  työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Lailla säädetään pääsääntöisesti kaksi asiaa: siitä, miten työsuojelusäännösten Lue lisää ›

Työnantajan velvollisuudet, Uudelleensijoittaminen ›

Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena Koska irtisanominen on työntekijän taloudelle radikaali muutos, täytyy ensin pohtia lievempien toimenpiteiden mahdollisuutta. Laissa on säädetty työnantajalle uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus ennen irtisanomista. Se tarkoittaa, että jos yrityksessä on vapaita työpaikkoja tarjolla, niitä pitää tarjota ensisijaisesti YT-neuvottelujen seurauksena irtisanottaville työntekijöille. Tämä velvollisuus koskee vain avoinna olevaa uutta työtä. Jos Lue lisää ›

Työnantajan takaisinottovelvollisuus ›

Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotulle pitää tarjota töitä, kun töitä taas on. Työnantajan takaisinottovelvollisuus Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt pysyvästi. Tämän vuoksi on työnantajalle on työsopimuslaissa säädetty työntekijän takaisinottovelvollisuus. Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa Lue lisää ›

Työnantajan velvollisuudet, Koulutusvelvollisuus ›

Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena Työnantajalla on velvollisuus sijoittaa työntekijä vapaana oleviin työtehtäviin. Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarkoituksenmukainen ja kohtuullinen koulutus uusien työtehtävien suorittamiseksi. Jos työnantajalla on vapaana työpaikka, joka ei vastaa työntekijän koulutusta, hänen on koulutettava työntekijä avoimeen työtehtävään. Kyseeseen voi tulla täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutus. Kouluttamisessa rajana on kohtuullisuus. Työnantajalta Lue lisää ›

Mitä tarkoitetaan “taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla”? ›

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet on olemassa, kun työnantajan tarjoama työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Puhutaan myös “kollektiivisista irtisanomisperusteista”. Työ on siis todellisuudessa vähentynyt muutoin kuin väliaikaisesti. Työn vähenemistä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, huomioiden koko yrityksen työtilanne. Esimerkiksi yksi negatiivinen tilikausi ei vielä oikeuta irtisanomisiin, jos muut tilikaudet Lue lisää ›

Mitä ovat YT-neuvottelut? ›

YT-neuvotteluilla eli yhteistoimintaneuvotteluilla tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välisiä neuvotteluja. Neuvottelun aiheena ovat yleensä työvoiman vähentämistä ja työoloja koskevat muutokset. Neuvotteluissa osapuolilla on yleensä kummallakin omat edustajansa. Työntekijöitä edustaa luottamusmies tai luottamusvaltuutettu, jotka on valittu työntekijöiden keskuudesta. Yhteistoimintaneuvotteluja säätelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä. YT-neuvotteluja täytyy käydä, jos yrityksellä on työsuhteessa säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Pienemmätkin yritykset voivat Lue lisää ›

Miten yt-neuvottelut etenevät? ›

Kun YT-neuvottelujen taustalla on työvoiman vähentäminen, lain mukaan tavoitteena on päästä sopimukseen. Tämän toteutumiseksi työnantajalla on tehostettu neuvotteluvelvollisuus työntekijöidensä kanssa. Jos YT-neuvottelut ovat työnantajalle vain ilmoitusluontoinen tapahtuma, työnantaja ei täytä neuvotteluvelvollisuuttaan oikein. Työntekijöillä pitää olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa työnantajansa päätöksentekoon. Työnantajan on ennen neuvottelujen aloittamista annettava henkilöstölle kirjallinen neuvotteluesitys. Se on annettava viimeistään viisi päivää Lue lisää ›

Milloin ei ole kyse tuotannollisista ja taloudellisista irtisanomisperusteista? ›

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa syy ei saa olla työntekijän käytöksessä tai muutoinkaan työntekijässä itsessään. Jos näin toimittaisiin, kyseessä olisi henkilöön liittyvä irtisanomisperuste. YT-neuvotteluiden perusteella tehdyt irtisanomiset eivät saa liittyä henkilöön itseensä. Toisin sanoen vasta YT-neuvotteluissa selvitetään, millä perusteilla irtisanottavat valitaan ja ketkä irtisanotaan. Työnantaja voi itse valita kenet irtisanoo. Irtisanomisperusteet eivät kuitenkaan saa olla Lue lisää ›