Lomauttaminen on palkanmaksun ja virantoimituksen keskeyttämistä määräajaksi. Se on mahdollista jos on olemassa perusteet irtisanoa virkamies kollektiiviperusteella. Kollektiiviperusteisen irtisanomisen edellytyksistä on oma artikkelinsa (linkki alla). Lomautuksessa palkanmaksu ja virantoimitus keskytyvät virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Virkamies voidaan lomauttaa 14 vrk:n ilmoitusaikaa noudattaen.

Lomautus voidaan tehdä enintään 90 päivän ajaksi, jos virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota tehtäviä suoritettaviksi ovat tilapäisesti vähentyneet eikä asianomainen viranomainen voi kohtuudella järjestää virkamiehelle muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta samassa virastossa.

Lomauttamisesta voidaan sopia toisin

Virkasuhteen kestäessä voidaan viranomaisen tai virkamiehen aloitteesta sopia virkamiehen lomauttamisesta. Virkaehtosopimuksella sekä yhteistoimintasopimuksella voidaan lomauttamisesta sopia toisinkin.

Lomauttaminen ei pääsääntöisesti estä virkamiestä ottamasta lomautuksen ajaksi muuta työtä. Virkamies myös säilyttää virkasuhteen perusteella saamansa asuntoedun, ellei tästä poikkeamiseen ole tärkeitä syitä. Näin ollenkin työnantajan on järjestettävä virkamiehelle sovelias asunto ja vastattava muutosta aiheutuneista kustannuksista.

Lomauttaminen toteutettava yhteistoimintalakia noudattaen

Lomautettaessa työntekijöitä on noudatettava mitä laissa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa säädetään. Yhteistoimintavelvoitteet sisältävät mm. tiedotus- nähtävänäpito ym. oikeuksia ja velvollisuuksia.

katso myös:

valtion virkamieslaki

laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Virkasuhteen päättäminen kollektiiviperusteella — valtion virka

Nopeaa apua lakiasioihin.