Kun YT-neuvottelujen taustalla on työvoiman vähentäminen, lain mukaan tavoitteena on päästä sopimukseen. Tämän toteutumiseksi työnantajalla on tehostettu neuvotteluvelvollisuus työntekijöidensä kanssa. Jos YT-neuvottelut ovat työnantajalle vain ilmoitusluontoinen tapahtuma, työnantaja ei täytä neuvotteluvelvollisuuttaan oikein. Työntekijöillä pitää olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa työnantajansa päätöksentekoon.

Työnantajan on ennen neuvottelujen aloittamista annettava henkilöstölle kirjallinen neuvotteluesitys. Se on annettava viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

-neuvottelujen alkamisajankohta ja paikka

-pääkohdittainen ehdotus siitä, mitä neuvotteluissa tullaan käsittelemään.

Jos työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päivän ajaksi, työnantajan on liitettävä neuvotteluesitykseen edellä mainittujen lisäksi seuraavat tiedot:

-kirjalliset tiedot suunniteltujen toimenpiteiden perusteista

-arvio vähentämisen kohteeksi joutuvien työntekijöiden lukumäärästä

-selvitys niistä periaatteista, joilla nämä henkilöt valitaan

-arvio ajasta, jonka kuluessa vähentämiset aiotaan toteuttaa.

Jos näitä tietoja ei ole vielä liitteenä neuvotteluesitystä annettaessa, ne voidaan antaa myös erikseen ennen varsinaisten neuvottelujen alkamista. Olennaista kuitenkin on, että ne annetaan niin ajoissa, että työntekijät tai heidän edustajansa ehtivät tutustua niihin ennen varsinaisia neuvotteluja.

Varsinaisissa neuvotteluissa työnantaja selvittää, millä perusteilla hän on suunnitellut toimenpiteensä. Työnantaja voi selvittää esimerkiksi yrityksen taloustietoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. Perustelujen pohjalta osapuolet arvioivat ja lausuvat mielipiteensä siitä, miten työnantajan ilmoittamat perusteet tosiasiassa vaikuttavat yrityksen toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Lopuksi neuvotellaan vaihtoehtoisista keinoista: millä keinoin voitaisiin minimoida ja vähentää työntekijöitä uhkaavia vähentämistoimenpiteitä.

Vasta kun työnantaja on neuvotellut työntekijäpuolen kanssa, hän saa tehdä päätöksen. Päätös sisältää tiedot niistä toimenpiteistä, joihin työnantaja ryhtyy YT-neuvottelujen seurauksena. Päätös voi pitää sisällään esimerkiksi työpaikkojen yhdistämistä, työntekijöiden

Nopeaa apua lakiasioihin.