Työnantajan takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotulle pitää tarjota töitä, kun töitä taas on.

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Jotta työntekijä voidaan irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työn täytyy olla vähentynyt pysyvästi. Tämän vuoksi on työnantajalle on työsopimuslaissa säädetty työntekijän takaisinottovelvollisuus.

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on neljän kuukauden sijasta kuusi kuukautta. Työtä pitää siis tarjota työntekijälle, mutta hänellä ei ole velvollisuutta ottaa sitä vastaan. Työtä pitää tarjota vain sellaisille entisille työntekijöille, jotka ovat  edelleen työttöminä työnhakijoina. Entisen työntekijän pitää olla siis ilmoittaunut työttömäksi työnhakijaksi työvoimaviranomaiselle.

Takaisinottoaika alkaa kulua, kun työsuhde päättyy. Takaisinottovelvollisuus on tavallaan työntekijälle suunnattu vakuutus siitä, että hänet on todella irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Takaisinottovelvollisuutta ei ole silloin, kun työntekijä on irtisanottu henkilökohtaisilla perusteilla.

Samaa tai samankaltaista työtä

Työnantajan on tarjottava entiselle työntekijälle työtä, jos hänellä on tarjota samanlaista tai samankaltaista työtä kuin mitä irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Samalla työllä tarkoitetaan työntekijän aikaisemman työsopimuksen mukaista työtä. Samankaltaisella työllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä. Esimerkiksi vaatekaupassa myyjänä työskennelleelle henkilölle voitaisiin kenties tarjota vaatelajittelutyötä saman myymälän varastolta, mutta vartijan työtä samasta myymälästä ei tarvitse tarjota, koska työ on silloin tyystin erilaista.

Takaisinottamisen edellytyksenä on, että työntekijä on sovelias työhön. Työtä ei tarvitse tarjota sellaiselle irtisanotulle työntekijälle, jonka ei katsota ominaisuuksiltaan sopivan avoinna olevaan työhön.

Työnantajan on tarjottava töitä irtisanotulle työntekijälle suoraan, henkilökohtaisesti. Ei riitä, että työnantaja ilmoittaa avoimesta työpaikasta julkisesti ja olettaa, että hänen entinen työntekijänsä huomaa julkisen ilmoituksen.

Takaisinottovelvollisuus sitoo vain työnantajaa. Työntekijä saa ottaa vastaan muuta työtä ja kieltäytyä tarjotusta työstä. Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata työnantajalle vahingonkorvausvelvollisuus.

Poikkeuksena edellä mainitusta, työnantajalla on yleensä oikeus käyttää vuokratyövoimaa ja ottaa harjoittelija. Työnantaja voi esimerkiksi käyttää tilapäisesti vuokratyöntekijöitä yhdeksän kuukauden sisällä irtisanomisista ilman, että kyse olisi takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta. Vuokratyöntekijän käyttäminen tilapäisenä työvoimana on siis sallittua, jos tarjolla oleva työ ei ole lisääntynyt pysyvästi siten, että entinen työntekijä voitaisiin kutsua takaisin.

Nopeaa apua lakiasioihin.