Työsopimuksen koeaika on tarkoitettu sen selvittämiseksi, soveltuuko työntekijä työhön. Koeaika on max. 6 kk pitkä ja sen aikana työsopimuksen voi purkaa helpommin.

Työsopimuksen koeaika

Työsopimuksesi ehtoihin voi kuulua koeaika. Koeajan tarkoitus on molemminpuolisen soveltuvuuden selvittäminen. Toisin sanoen koeajalla sekä työnantaja että työntekijä pystyy arvioimaan sitä, soveltuuko työntekijä aiottuun tehtävään?

Koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa koeajasta, sitä ei sovelleta. Työsopimuksessa pitää myös mainita se, miten pitkästä koeajasta on kysymys. Koeaika saa olla enintään kuusi (6) kuukautta pitkä. Koeaika alkaa aina työnteon alkamisesta lukien.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Koeaikaa voidaan käyttää myös määräaikaisissa työsuhteissa. Määräaikaisessa työsuhteessa koeajan maksimi pituus lasketaan eritavalla. Määräaikaisissa suhteissa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta. Silloinkaan se ei kuitenkaan saa olla enempää kuin kuusi kuukautta.

Työsuhteen voi päättä koeaikana normaalia helpommin. Tavallisesti työsuhteen irtisanominen tai purkaminen vaatii työnantajalta päättämisperusteet, jotka voivat olla henkilökohtaisia syitä tai tuotannollisia ja taloudellisia syitä. Irtisanomiskynnyksenkin ylittyminen on yleensä kovin korkealla. Koeaikana työsuhteen voi kuitenkin päättää ilman painavia perusteita suorittamalla koeaikapurun. Koeaikapurku ei sinänsä vaadi perusteita eli pelkästään työhön soveltumattomuus riittää. Koeaikapurun peruste ei saa kuitenkaan olla syrjivä. Esim. raskaana olevaa työntekijää ei saa koeaikana purkaa sen vuoksi, että hän on raskaana.

Koeaika on voimassa molempien hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen koeaikana pelkästään sillä perusteella, että työntekijä ei sovellu työpaikalle. Tällöin ei sovelleta irtisanomisaikoja, jotka muutoin olisi voimassa sekä työnantajan että työntekijän irtisanoessa työsopimuksen.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.