Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Myös palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Myös vuosiloman pituus määräytyy lain mukaan.

lomapalkan määrä ja maksaminen

Vuosilomapalkka voi perustua viikko- tai kuukausipalkkaan, keskipäiväpalkkaan tai prosentteihin. Lomapalkan laskentatapa määräytyy sen perusteella, mitä palkkaustapaa työntekijään sovellettiin lomanmääräytymisvuoden päättyessä. Jos työntekijä on ennen loman alkua kuukausipalkkainen, työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin kirjallisesti sopia, että lomapalkka lasketaan työntekijälle maksettavan kuukausipalkan mukaan.

Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuvaa lomapalkkaa maksetaan työsuhteissa, joissa palkka on sovittu viikolta tai sitä pidemmältä ajalta. Tällöin samaa palkkaa maksetaan myös vuosiloman aikana.

Lomapalkka lasketaan keskipäiväpalkan perusteella vähintään 14 päivänä kuukaudessa tunti-, provisio- tai muulla suorituspalkalla työskenteleville työntekijöille. Tällaisen työntekijän lomapalkka lasketaan kertomalla keskipäiväpalkka lomapäivien määrän perusteella määräytyvällä kertoimella. Keskipäiväpalkkaan perustuvan lomapalkan laskussa käytettävät kertoimet löytyvät vuosilomalaista.

Prosenttiperusteista lomapalkkaa maksetaan muulla kuin viikko- tai kuukausipalkalla alle 14 päivänä kalenterikuukaudessa työtä tekevälle työntekijälle. Tällöin lomapalkka on 9 prosenttia palkasta, jos työsuhde on edeltävän lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle vuoden tai 11,5 prosenttia palkasta, jos työsuhde on lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt vähintään vuoden.

Lomapalkan määrää ja maksuperusteita koskevat säännöt ovat pakottavaa lainsäädäntöä. Lähtökohtaisesti työntekijä siis saa lomansa ajalta saman verran palkkaa, kun hän saa ollessaan töissä. Käytännössä lomapalkka ei kuitenkaan aina ole yhtä suuri, jos siinä ei huomioida esimerkiksi palkan päälle maksettavia lisiä.

Lomapalkasta voidaan osittain säätää myös työehtosopimuksessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että työntekijä saa huonompaa lomapalkkaa kuin hänen tulisi saada vuosilomalain mukaan. Esimerkiksi tapauksessa TT 2021:71 ei kuitenkaan ollut vuosilomalain vastaista, että sunnuntai- ja pyhätyöstä maksettavia korotusosia ei otettu huomioon palkan lisistä muodostettua vuosilomapalkan lisäosaa laskettaessa.

Lain mukaan vuosilomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti noudatettavana palkanmaksupäivänä, jos lomajakson pituus on enintään kuusi päivää.


Lähde §: vuosilomalaki

Lue lisää sairausajan palkasta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
21.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.