Yleensä palkka maksetaan työhön käytetyn ajan tai työntekijän aikaansaaman työtuloksen taikka näiden molempien mukaan. On myös mahdollista, että osa palkasta on sidottu yrityksen tulokseen. Pääsäännön mukaan palkka on maksettava rahassa. Tämän lisäksi voidaan sopia maksettavaksi muuta vastiketta. Näissä tapauksissa kyse on usein työntekijälle tulevista tavaroista tai muista luontoiseduista.

Yleisimpiä luontoisetuja ovat lounas-, auto- ja puhelin edut. Muuta vastiketta voivat olla myös sopijapuolen vastavuoroinen työ, työntekijälle annettu mahdollisuus opetukseen/koulutukseen taikka mahdollisuus saada työnantajan tuotteita muita edullisemmin. Luontoiseduista ei juurikaan säännellä työsopimuslaissa. Ainoastaan asuntoedusta säännellään erikseen työsopimuslaissa. Työntekijällä on oikeus käyttää asuntoetuaan myös työnteon ollessa keskeytyneenä hyväksyttävän syyn vuoksi, esimerkiksi lomautustilanteessa.

Työntekijälle voidaan maksaa erilaisia kulukorvauksia. Useimmiten kyseessä on työntekijän matkakustannusten tai omien työvälineiden käytön korvaaminen. Yleensä matkakulujen korvaamisesta sovitaan työehtosopimuksissa.


Lue lisää kulukorvauksista.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
25.10.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.