Yrityksellä ei ole oikeutta muuttaa yksittäisen työntekijän palkkausta koskevaa ehtoa, ellei sellaisesta ole sovittu tai muutos perustu työehtosopimukseen taikka irtisanomisperusteeseen.

Eri alojen työehtosopimuksiin sisältyy usein määräyksiä oikeudesta muuttaa tai velvollisuudesta työtehtävien vaihtuessa olla muuttamatta työntekijän palkkaa koskevaa ehtoa. Palkan yksipuolisen alentamisen lähtökohtana on siis sovellettavan työehtosopimuksen määräykset. Työntekijä ei voi luopua näiden määräysten pakottavasti säänneltyihin lisiin ja korvauksiin työsuhteen kestäessä. Työehtosopimuksen määräys syrjäyttää sen kanssa ristiriitaisen, samaa asiaa koskevan työsopimuksen määräyksen.

Työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu poistaa välittömästikin sellainen lisä, jota maksetaan tietystä sovitusta työsuorituksesta, mutta jonka suorittamisesta työntekijä perusteettomasti kieltäytyy.

Jos työntekijän tehtävänkuva olennaisesti muuttuu, seurauksena voi olla toisen työehtosopimuksen piiriin joutuminen ja palkkaehtojen määräytyminen sen mukaan.

Oikeuskäytännön mukaan työnantaja voi irtisanomisen vaihtoehtona alentaa työntekijöidensä palkkaa. Palkan tulee muutoksen jälkeenkin täyttää työehtosopimuksen mukainen vähimmäistaso. Tällainen toimenpide on mahdollinen ainoastaan, mikäli se on yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa välttämätön yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi.


Lue lisää työehtosopimuksen määräyksistä.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
25.10.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.