Laissa säännellään työntekijän palkkasaatavan turvaamisesta niissä tilanteissa, joissa työnantaja on maksukyvytön. Lakisääteinen palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen valtion varoista työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta.

Kun työnantaja on maksukyvytön, työntekijä voi myös päättää työsuhteensa.

PALKKATurvan edellytykset ja hakeminen

Oikeus palkkaturvaan edellyttää siis ensinnäkin työnantajan maksukyvyttömyyttä. Työnantajaa on pidettävä maksukyvyttömänä, jos

  • työnantaja on asetettu konkurssiin;
  • työnantaja on todettu kyvyttömäksi maksamaan ulosotossa olevia velkojaan;
  • työnantaja on laiminlyönyt ajallaan tilittää säädetyt ennakonpidätykset tai maksaa työnantajasuoritukset;
  • työnantaja ei ole tavoitettavissa tai on lopettanut toimintansa eikä työnantajan varoista pystytä saatavaa maksamaan; tai
  • työnantajan maksukyvyttömyys on muissa edellä mainittuihin verrattavissa tapauksissa palkkaturvaviranomaisen selvästi todettavissa.

Lisäksi työntekijän on oltava oikeutettu palkkaturvaan. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteessa oleville työntekijöille. Tällaisella työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus Suomen palkkaturvaan, jos työ on tehty Suomessa. Suomessa tehty työ ei kuitenkaan oikeuta palkkaturvaan silloin, kun kyse on ulkomaisen työnantajan Suomessa tapahtuneesta tilapäistyöstä.

Työntekijällä voi olla oikeus Suomen palkkaturvaan myös silloin, kun työ on tehty suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja työntekijällä on kotipaikka Suomessa. Palkkaturvaoikeutta ei kuitenkaan voi olla kahdessa maassa yhtä aikaa, joten tällainen ulkomailla tehty työ ei oikeuta palkkaturvaan siltä osin kuin työntekijä on oikeutettu vastaavaan etuuteen toisesta valtiosta.

Jos työnantaja on asetettu konkurssiin, työntekijällä on saatavastaan valvontavelvollisuus. Tällöin oikeus palkkaturvaan voidaan evätä, jos työntekijä ei ilmoita saataviaan konkurssilaissa säädetyllä tavalla. Saatavasta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se sisältyy pesänhoitajan laatimaan työsuhdesaatavaluetteloon.

Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Hakemuksen voi tehdä työntekijä itse tai konkurssipesä. Palkkaturva-asiat käsitellään keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksessa.

saatava ja palkkaturvan määrä

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja on velvollinen työntekijälleen maksamaan. Näitä ovat normaalin palkan lisäksi muun muassa lomakorvaus, irtisanomisajan palkka ja kulukorvaukset. Saatavien on on oltava selviä ja riidattomia, eli niiden on perustuttava työsuhteeseen ja niiden peruste ja määrä on selvitettävä.

Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan eikä saatavan oikeellisuutta pystytä selvittämään palkkaturvamenettelyssä, saatava ei ole lain edellyttämällä tavalla selvä ja riidaton. Tällöin saatava voidaan maksaa palkkaturvana vasta sitten, kun sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla.

Maksettavasta palkkaturvasta vähennetään normaalisti työntekijän eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Palkkaturvan enimmäismäärä on yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdystä työstä 19 000 euroa.


Lue lisää lopputilin maksamisesta.

Lähde §: palkkaturvalaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
25.10.2016
(Päivitetty 19.10.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.