Lomaraha on laajalti käytössä oleva vuosilomapalkan lisäksi maksettava ylimääräinen palkkio. Alun perin lomarahasta on käytetty myös nimitystä lomaltapaluuraha, ja nimityksiä käytetäänkin rinnakkain. Huomioitavaa kuitenkin on, että lomaraha ja lomaltapaluuraha ovat eri asia kuin varsinainen lomapalkka tai sen sijaan maksettu lomakorvaus.

Toisin kuin lomapalkasta ja lomakorvauksesta, lomarahasta ei olekaan säädetty laissa. Sen sijaan lomarahan maksaminen voi perustua työehtosopimukseen, työpaikan ohjeisiin tai yleiseen käytäntöön tai yksittäisen työntekijän ja työnantajan väliseen työsopimukseen.

Yleisimmin lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimuksen määräykseen. Jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta, työnantaja on sidottu tämän työehtosopimuksen määräykseen. Tällöin lomarahan maksaminen ei ole työnantajalle vapaaehtoista, eikä siitä lähtökohtaisesti voida sopia toisin työnantajan ja työntekijän välillä.

lomarahan määrä ja maksaminen

Myös lomarahan määrä perustuu siihen sopimukseen tai käytäntöön, jonka mukaan lomaraha tulee maksettavaksi. Yleensä lomaraha määräytyy työntekijän palkan mukaisesti. Yksityisellä sektorilla lomarahan määrä on yleensä 50 prosenttia vuosilomapalkasta.

Myös lomarahan maksuajankohdasta sovitaan yleensä työehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän välillä. Alun perin lomaltapaluurahaa on pidetty kannustimena palata takaisin töihin loman jälkeen. Myös nykyään lomaltapaluuraha voidaan maksaa loman jälkeen. Lomaltapaluuraha voidaan kuitenkin maksaa myös ennen lomaa tai lomakorvauksen yhteydessä.

Yleensä lomarahan maksamista koskevat ongelmat ovat työehtosopimuksen tulkintaa koskevia ongelmia. Esimerkiksi tapauksessa TT:2013-157 oli kysymys siitä, tuliko työehtosopimuksen perusteella maksaa työntekijälle lomaraha hänelle työsuhteen päättymisen jälkeen luontoiseduista maksetusta lomakorvauksesta. Myös tapauksessa TT:2015-24 oli kysymys siitä, onko toimihenkilölle työehtosopimuksen mukaan maksettava työsuhteen päättyessä lomaraha myös lomakorvauksen osalta.


Lue lisää kulukorvauksista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.