Työnantajalla ja työntekijöillä voi työehtosopimuksen voimassaoloaikana olla työehtosopimukseen tai sen määräyksiin kohdistuva työrauhavelvollisuus. Työrauhavelvollisuutta tehostetaan hyvityssakolla. Lain mukaan työehtosopimukseen osallisen tai muutoin sidotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä työrauhavelvollisuutta on maksettava hyvityssakkoa, mikäli työehtosopimuksessa ei ole toisin määrätty.

työtaistelutoimenpide

Työtaistelutoimenpiteillä tarkoitetaan sellaisia kollektiivisia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on painostaa vastapuoli suostumaan esitettyihin vaatimuksiin. Työtaistelutoimenpiteessä ratkaisevaa on nimenomaan yhteisesti päätetty painostustarkoitus, eikä esimerkiksi se, kuinka moni työtaistelutoimenpiteeseen osallistuu. Työtaistelutoimenpiteen painostustarkoituksella on myös tietty tehokkuuden vaatimus, ja siksi jo toimenpiteellä uhkaus voi toteuttaa tarkoituksen.

Työntekijäpuolella yleisin työtaistelutoimenpide on työnseisaus eli lakko, jonka aikana työntekijät kieltäytyvät tekemästä töitä eivätkä yleensä saavu työpaikalle. Muita työntekijäpuolen työtaistelutoimenpiteitä on esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joita käytetään erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Työnantajapuolen tunnetuin työtaistelutoimenpide on työsulku, jonka aikana työnantaja keskeyttää työnteon ja palkanmaksun työntekijöille. Käytännössä työsulkua käytetään hyvin harvoin. Sen sijaan työnantajapuolella voidaan käyttää hyvinkin monipuolisia toimenpiteitä, kuten koulutustilaisuuden peruuttaminen (TT 2012-52) ja uhkaus palkata tarvittavaa uutta henkilökuntaa yhtiön ulkomaisen tytäryhtiön nimissä (TT 2006-92).

työehtosopimuksesta seuraava työrauhavelvollisuus

Työrauhavelvollisuus on voimassa työehtosopimuksen voimassaoloaikana, eikä sen laajentamisesta voida lain mukaan sopia. Esimerkiksi työehtosopimuksen takautuvasta vaikutuksesta sopiminen ei saata työrauhavelvollisuutta voimaan takautuvasti (esim. TT 2012-60).

Lain mukaan työehtosopimus velvoittaa välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen määräykseen. Työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei siis voida käyttää työtaistelutoimenpiteitä painostuksena sellaisessa asiassa, josta on sovittu työehtosopimuksessa. Esimerkiksi työnantajan varoitusmenettelyn johdosta pidetty lakko voi rikkoa työrauhavelvollisuutta, jos työehtosopimuksessa on annettu työnantajalle oikeus johtaa ja jakaa työt ja ottaa ja erottaa työntekijät (TT 2011-71).

Lisäksi sopimukseen sidotut yhdistykset ovat lain mukaan velvollisia valvomaan, että myöskin niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät työehtosopimuksen määräyksiin kohdistuvia taistelutoimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä. Esimerkiksi tapauksessa TT 2011-71 ammattiyhdistys laiminlöi valvontavelvollisuutta, kun se ei ryhtynyt toimenpiteisiin työrauhan turvaamiseksi työnantajapuolen yhteydenotosta huolimatta.


Lähde §: työehtosopimuslaki

Lue lisää työehtosopimuksista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
30.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.