Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimuksista (TES) on muodostunut käytännön tasolla tärkein työsuhteiden sisältöä määrittelevä oikeuslähde. Lainsäädäntö ei määrittele työsuhteen taloudellisia etuuksia, joten niiden säänteleminen on jäänyt työehtosopimuksien solmimisessa päätettäväksi. Toinen työehtosopimusten keskeinen tavoite on työrauhan takaaminen.

Sanotaan, että työnantajat ostavat TES:llä työrauhan sopimuksen ajaksi, mutta TES:llä saavutetaan muitakin asioita. Kollektiivinen sopiminen johtaa työntekijöiden yhdenvertaisempaan kohteluun. Lisäksi TES toimii tulonjakopolitiikan ja kansantaloudellisen ohjailun välineenä sekä uudistusten vauhdittajana. Intressiristiriidat siirtyvät työpaikalta sopimusmekanismin ratkaistavaksi ja työvoiman hinnan voidaan katsoa määräytyvän laajemmilla markkinoilla.

Työehtosopimuslaissa työehtosopimus määritellään seuraavasti: ” Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.” Työehtosopimuksiin liittyy palkkaa, työaikaa ja työturvallisuutta koskeviä määräyksiä sekä sosiaalisia normeja.

TES:llä säännöstetään sopimuksen allekirjoittajiin nähden ulkopuolisten välisiä työsuhteita. Sillä on siis ns. kolmansiin ulottuvia oikeusvaikutuksia. TES:n määräykset syrjäyttävät sen kanssa ristiriitaiset, huonompitasoiset työsopimusehdot ja takaavat työrauhavelvoitteen sopimuskaudeksi.

Eräät valtakunnalliset työehtosopimukset ovat alallaan ns. yleissitovia työehtosopimuksia. Yleissitova työehtosopimus ulottaa vaikutuksensa vielä normaalisitovaa työehtosopimusta laajemmaksi, ohi järjestäytyneen henkilöpiirin.

Nopeaa apua lakiasioihin.