Työehtosopimuksen määräysten noudattamista ja työrauhavelvollisuutta voidaan tehostaa hyvityssakkovelvollisuudella. Hyvityssakon maksamisesta on määräyksiä laissa, ja siitä voidaan osittain myös sopia työehtosopimuksessa.

hyvityssakko työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta

Lain mukaan työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja työntekijä, joka tietensä rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan tuomita maksamaan hyvityssakkoa. Työnantajalle voi määrätä enintään 31 900 euron ja työntekijälle enintään 320 euron hyvityssakko (vuosina 2021-2023). Käytännössä tällaista hyvityssakkoa tuomitaan lähinnä työnantajalle.

Kysymys voi siis olla esimerkiksi työehtosopimuksen irtisanomismääräysten rikkomisesta. Hyvityssakkoa voidaan tällöin määrätä, jos työnantaja tietää, tai hänen olisi pitänyt tietää toimivansa työehtosopimuksen määräysten vastaisesti. Yleensä työnantajan pitäisikin olla selvillä työehtosopimuksen määräyksistä.

Hyvityssakon tarkoituksena on olla työehtosopimuksen määräysten noudattamista tehostava sanktio. Hyvityssakkoon tuomitsemista voidaankin toistaa, kunnes työehtosopimuksen vastainen asiaintila on poistettu.

Työehtosopimuksessa voidaan sopia toisin hyvityssakosta. Hyvityssakkovelvollisuus voidaan sopimuksella kokonaan poistaa, tai sitä voidaan muuttaa.

hyvityssakko työrauhavelvollisuuden rikkomisesta

Lain mukaan työehtosopimukseen osallisen tai muutoin sidotun yhdistyksen ja työnantajan, joka rikkoo työrauhavelvollisuutta, on vahingonkorvauksen asemesta maksettava hyvityssakko. Työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ei siis tuomita vahingonkorvausta.

Hyvityssakon tuomitsemisessa ja määrässä on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Lain mukaan hyvityssakko ei kuitenkaan saa olla suurempi 31 900 euroa (vuosina 2021-2023). Poikkeuksellisesti hyvityssakko voidaan myös jättää tuomitsematta (esim. TT 2006-78, TT 2006-98).

Jos omaisuusvahinkoa on syntynyt, tuomittu hyvityssakko menee vahinkoa kärsineelle, jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu toisin. Muuten hyvityssakko maksetaan sille asianosaiselle, jonka vaatimuksesta tuomio on annettu. Jos hyvitysmäärään oikeutettuja asianosaisia on useampia, tuomiossa määrätään, miten tuomittu määrä jaetaan mainittujen asianosaisten kesken.


Lähde §: työehtosopimuslaki, valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärän tarkistamisesta

Lue lisää työrauhavelvollisuudesta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
01.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.