Työehtosopimuksen solmimisesta säädetään työehtosopimuslaissa. Lain mukaan työehtosopimuksena pidetään sopimusta ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Lisäksi tällaisessa sopimuksessa on oltava määrätyt osapuolet ja muoto.

työehtosopimuksen osapuolet

Työehtosopimuksen voi lain mukaan solmia yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys sekä yksi tai useampi rekisteröity työntekijäyhdistys.

Työnantajayhdistyksellä tarkoitetaan yhdistyslain mukaisesti rekisteröityä yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työnantajien etujen valvominen työsuhteissa. Vastaavasti työntekijäyhdistyksellä tarkoitetaan yhdistyslain mukaisesti rekisteröityä yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työntekijöiden etujen valvominen työsuhteissa. Yleisen käytännön mukaan työehtosopimuksen hyväksymisestä päättäminen kuuluu yhdistyksen hallitukselle.

Työehtosopimuksen osapuolena voi siis toimia yksittäinenkin työnantaja. Sen sijaan työntekijäpuolella osapuolena voi olla vain yhdistys.

työehtosopimuksen muoto ja muut toimet

Työehtosopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla varsinainen sopimusasiakirja. Lain mukaan sopimus syntyy myös siten, että sen sisältö merkitään sopimuspuolten välisessä neuvottelussa laadittavaan pöytäkirjaan, joka todetaan yhteisesti sovitulla tavalla oikeaksi.

Koko työehtosopimuksen sisältöä ei tarvitse merkitä samaan asiakirjaan. Työehtosopimuksen solmiminen voi siten tapahtua esimerkiksi sähköpostikirjeenvaihdossa (TT 2017:106). Toisaalta kirjallisen muodon vaatimus on siinä määrin ehdoton, että esimerkiksi sopimusneuvottelussa käytetty aineisto ei tule työehtosopimuksen osaksi, ellei sopimuksessa erikseen viitata siihen.

Lisäksi sopimukseen osallisen työnantajapuolen on kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta toimitettava se jäljennöksenä sekä sähköisesti työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavalle ministeriölle. Lisäksi työnantajayhdistyksen on ilmoitettava sen jäsenyritysten määrä ja näiden työllistämien työntekijöiden määrä ryhmiteltynä heidän työsuhteissaan sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti. Sopimuksen osapuolena olevan yksittäisen työnantajan on toimitettava selvitys solmimansa sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöidensä määrästä.

Lisäksi valtakunnalliseen työehtosopimukseen osallisen työntekijäpuolen on toimitettava kyseiselle ministeriölle jäsentietonsa työssä olevista työntekijöistä ryhmiteltynä heidän työsuhteissaan sovellettavien työehtosopimusten mukaisesti.


Lähde §: työehtosopimuslaki

Lue lisää työehtosopimuksen voimassaolosta.


Suomen Juristit Oy / Trainee
08.10.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.