Maisemansuojelu on toimintaa, jossa pyritään säilyttämään maiseman hyväksi todettuja ja jonkun mielestä kauniitakin ominaisuuksia. Toisin kuin luonnonsuojelussa, maisemansuojelussa ei pyritä pitämään aluetta koskemattomana.

Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurinmaisemaan. Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden kehitykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa vain luonnon omat prosessit. Kulttuurimaisemassa taas ihmisen toiminta on ollut pääasiallinen maisemaa muovaava tekijä.Puhdas luonnonmaisema on esimerkiksi koskematon erämaa. Moderni kivikaupunki taas edustaa toista ääripäätä, kulttuurimaisemaa. Kulttuurimaisema voidaan jakaa kahteen pääryhmään: maaseudun kulttuurimaisemaan ja rakennettuun taajamien kulttuurimaisemaan.

Perinnemaisemina voidaan pitää alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen muovaamia maisematyyppejä. Edustavimpia luonnon- ja kulttuuripiirteitä ilmentävät kansallismaisemat, jotka ovat yleensä tunnettuja maisemakohteita.

Maisemansuojelu ja sen keinot

Kansainvälisesti maisemanhoidon tavoitteet on määritelty eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa, jonka suomi hyväksyi vuonna 2006. Maisemansuojelualue voidaan perustaa ympäristöministeriössä, jos maisema on valtakunnallisesti arvokas. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

ELY-keskuksen päätöksellä voidaan perustaa maisema-alue maakunnan liiton esityksestä. Perustamispäätökseen on liitettävä tarvittavat määräykset esimerkiksi olennaisten piirteiden säilyttämisestä. Määräys ei saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa. Ely-keskus voi myös myöntää poikkeuksia maisema-aluetta koskevista määräyksistä.

Maisemansuojelualueen lakkauttaminen tapahtuu soveltuvin osin samoin kun se perustaminen. Perusteina lakkauttamiselle voi olla esim. maisema-arvon olennainen vähentyminen, tai yleisen edun kannalta tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttaminen.


Lue lisää rakennussuojelusta.

Lähde §: luonnonsuojelulaki


Suomen Juristit Oy
05.04.2017
(Päivitetty 01.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.