Matkanjärjestäjän suorituksen virhe voi tulla kysymykseen, jos, matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, eli jos matka ei ole sopimuksenmukainen. Virhe suorituksessa voi olla myös silloin matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle laissa määrättyjä ennakkotietoja tai ennen sopimusta annettavia tietoja ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon. Virhe voi olla suorituksessa myös jos matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa. Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä.

Virheenä ei kuitenkaan pidetä sellaisia matkan kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia tai puutteita matkajärjestelyissä, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua.

Matkustajan on ilmoitettava virheestä

Matkustajan on ilmoitettava virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos matkakohteessa ei ole matkanjärjestäjän edustajaa, virheilmoitus voidaan tehdä elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan ja jonka suorituksessa virhe ilmenee.

Matkanjärjestäjän suorituksen virhe voi olla korjattavissa

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Virheen korjaamisella tarkoitetaan sopimusta rasittavan virheellisyyden poistamista. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Matkustajan ei tarvitse suostua sellaiseen virheen korjaamiseen, joka aiheuttaisi matkustajalle haittaa.

Hinnanalennus on ensisijainen keino hyvittää virhettä

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen.

Koko sopimus on purettavissa

Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus ennen matkaa, jos matkanjärjestäjä muuttaa olennaisesti matkaehtoja, matkaohjelmaa tai muita matkajärjestelyjä. Oikeus purkamiseen voi olla myös silloin, kun matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

Matkustajalla voi olla oikeus purkaa sopimus matkan aikana tai matkan jälkeen, jos matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta.

Korvaava matka voi olla vaihtoehto sopimuksen purkamiselle

Jos matkustajalla on oikeus purkaa sopimus, hän saa vaihtoehtoisesti vaatia matkanjärjestäjältä uuden vastaavan matkan alkuperäisestä matkasta maksamallaan hinnalla.

Matkanjärjestäjän suorituksen virhe oikeuttaa lähtökohtaisesti korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Nopeaa apua lakiasioihin.