Milloin lakiosa maksetaan?

Kysymykseen siitä, milloin lakiosa maksetaan, ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Lakiosalla tarkoitetaan vainajan rintaperillisille tai heidän sijantuloperillisilleen tulevaa vähimmäis osuutta perinnönjättäjän jäämistöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta. Jos perinnönjättäjältä jää kaksi lasta, A ja B, on heidän molempien perintöosa 1/2. Mikäli perinnönjättäjä on määrännyt perinnöstään testamentilla, on A:lla ja B:llä kuitenkin oikeus vähintään lakiosiin, eli 1/4 -osaan perinnöstä kummallakin.

Lakiosailmoituksella (myös ”lakiosavaatimus”) rintaperillinen ilmoittaa testamentin saajalle haluavansa toteuttaa lakiin perustuvan oikeutensa saada lakiosansa jäämistöstä. Testamentin saajan tulee lakiosavaatimuksen johdosta suorittaa rintaperilliselle hänen lakiosansa. Lakiosa voidaan toteuttaa joko antamalla sitä vastaava osuus jäämistöstä tai suorittaa lakioaa vastaava määrä rahana.

Lakiosa maksetaan sen jälkeen, kun on ensin tehty perunkirjoitus ja näin selvitetty pesän varat ja velat. Tämän jälkeen on testamentin saajan vielä pitänyt antaa testamentti lakiosaperilliselle tiedoksi sekä lakiosaperillisen pitänyt tehdä testamentin saajalle lakiosavaatimus. Tämän jälkeen pitää vielä testamentin saajan ja lakiosaperillisen tehdä sopimus lakiosan maksamisesta. Tämä on käytännössä siis perinnönjakosopimus. Siinä osapuolet pyrkivät yksimielisyyteen siitä, mikä on jäämistön lopullinen arvo. Sovittavia asioita ovat muun muassa jäämistöön kuuluvien omaisuuserien arvostaminen ja mahdollisten laskennallisten lisäysten kuten ennakoperintöjen ja suosiolahjojen lisääminen jäämistön arvoon. Kun jäämistön arvosta on päästy yksimielisyyteen, voidaan laskea lakiosan arvo. Tämän jälkeen lakiosa voidaan suorittaa.

Laista ei johdu selkeää päivämäärää, jolloin lakiosa olisi viimeistään maksettava. Kysymys on osapuolten sopimuksesta. Suositeltavaa on, että lakiosat maksettaisiin joutuisasti. Ellei lakiosan maksuun velvollinen suorita lakiosia, on lakiosaa vaativalla perillisellä mahdollisuus saattaa asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.