Onnettomuustutkintakeskus tutkii kaikki onnettomuudet, jotka kuolleiden tai loukkantuneiden tai onnettomuuden laadun perusteella on pidettävä erityisen vakavana. Erityinen onnettomuuden vakavuus voi johtua myös merkittävistä vahingoista ympäristölle, omaisuudelle tai varallisuudelle.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkittavia onnettomuuksia ovat myös ilmailussa, meriliikenteessä ja rautatieliikenteessä tapahtuneet vakavat onnettomuudet. Onnettomuuden tutkinta on useimmissa tapauksissa rinnakkaista ja erillistä esitutkinnan kanssa. Turvallisuustutkintaa ei kuitenkaan tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus tähtää tutkinnoillaan onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn

Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.

Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijaan sovelletaan tehtävissään rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä.

Muilla viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus onnettomuustutkintakeskukseen kohdatessaan vakavan onnettomuuden. Onnettomuustutkintakeskus päättää tehdäänkö turvallisuustutkimus ja jos tehdään, missä laajuudessa. Tutkintaan voidaan perustaa itsenäinen tutkintaryhmä.

Harkittaessa tutkinnan aloittamista otetaan huomioon mm. onnettomuuden vakavuus ja laatu, vastaavien onnettomuuksien toistuvuus, turvallisuusviranomaisten pyyntö tutkinnan suorittamiseksi sekä se olisiko turvallisuustutkimuksella saatavissa tietoa, joka voisi olla merkityksellistä ennalta estävyyden kannalta. Myös sillä on merkitystä tutkiiko onnettomuutta jo joku muu viranomainen.

Lue lisää liikennevahingoista.

Lähde §: turvallisuustutkintalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.