Heti kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on saatettu käräjäoikeuteen vireille, voi tuomioistuin asianosaisen vaatimuksesta antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenen luona lapsen tulee asua. Väliaikaismääräys voidaan antaa myös tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luonapidon ehdoista (kuten tapaamisen järjestämisestä valvottuina), tai vaikka tietojensaantioikeudesta, mikäli vanhempi on huolissaan lapsensa terveydestä eikä ole saanut tämän terveydentilaa koskevia tietoja. Tuomioistuin voi myös erityisten syiden käsillä ollessa määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta lopullisesti päätetään. Kiireellisissä tilanteissa väliaikainen määräys voidaan antaa kuulematta osapuolta, jos vaarana esimerkiksi on, että lapsi oltaisiin viemässä luvatta pois maasta.

Tuomioistuimen antamaan väliaikaiseen määräykseen ei saa hakea muutosta ja se voi siten toimia täytäntöönpanon perusteena samoin kuin lainvoimainen tuomio. Väliaikainen määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin lopullisesti päättää asiasta, jollei päätöstä tätä ennen peruuteta tai muuteta.

Väliaikainen määräys elatuksesta 

Väliaikainen määräys voidaan antaa myös elatusapuun liittyen, jos se on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemman elatuskykyvyn selvittämiseen kuluu suhteettoman pitkä aika, jonka ajaksi lapselle on kuitenkin turvattava elatus. Väliaikainen määräys voi olla tarpeen myös sen vuoksi, että lapsen oikeus elatustukeen edellyttää tuomioistuimen päätöstä tai sosiaaliviranomaisen vahvistamaa sopimusta elatusavusta.

Lue lisää päätöksenteosta lapsen huoltoon ja tapaamiseen liittyen.

Lähde §: laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Suomen Juristit Oy
13.02.2015
(Päivitetty 06.09.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.