Voiko testamentista luopua vai onko se pakko vastaanottaa?

Testamentinsaaja voi luopua sekä yleistestamentista että tiettyä omaisuutta koskevasta legaatista. Luopumista koskevat samat säännöt kuin lakimääräisestä perinnöstä luopumista. Luopumisen tehokkuus riippuu siten siitä, onko saantoon ryhdytty ennen siitä luopumista. Testamentista luopuja ei näin ollen saa määrätä testamentin kohteesta. Luopuminen tulisi tehdä kirjallisesti, jotta esim. perintöveroseuraamuksilta vältytään.

Testamentin selvitys käynnistyy lain mukaan siten, että testamentinsaaja antaa testamentin perillisille tiedoksi. Säädettynä aikana annettu testamentin hyväksyminen voi korvata testamentin tiedoksiantomenettelyn. Testamentin tiedoksianto tai sen hyväksyminen ei yksistään osoita, että testamentinsaaja olisi ryhtynyt testamenttiin. Testamentin tosiasiallinen arvo saattaa selvitä testamenttiperilliselle vasta myöhemmin. Ratkaisevaa on tosiasiallinen määrääminen testamenttivarallisuudesta.

Ryhtyminen testamenttiin on oikeuskäytännössä katsottu ajan kulumisen perusteella ns. hiljaisesti tapahtuneeksi, jos testamentti on annettu perillisille tiedoksi tai se on perillisten taholta hyväksytty. Voitaneen katsoa, ettei tehokas testamentista luopuminen ole normaalitilanteessa mahdollinen enää sen jälkeen kun yli kaksi vuotta on kulunut testamentintekijän kuolemasta.

Nopeaa apua lakiasioihin.