Testamentin tekijän kuoltua on testamentin saajan annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.  

Jos testamentin tekijän perillisenä on eloonjäänyt puoliso, on testamentti annettava tiedoksi myös testamentintekijän toissijaisille perillisille, jotka ovat toissijaisen perillisen asemassa tiedoksiantohetkellä. Jollei testamentin tekijältä ole jäänyt perillisiä, on testamentti annettava tiedoksi valtiokonttorille. Jos testamentinsaajia on useita, on tiedoksianto, jonka joku heistä on toimittanut, pätevä myös muiden osalta.  

Haastemiestiedoksiannon lisäksi hyväksyttävä tiedoksiantotapa on lähettää perillisille testamentista oikeaksi todistettu jäljennös sekä tiedoksiantolomake, jonka perillinen allekirjoituksellaan kuittaa ja lähettää takaisin testamentinsaajalle. Testamentti voidaan antaa tiedoksi myös perunkirjoitustilaisuudessa lukemalla testamentti ääneen ja tekemällä tästä merkintä perukirjaan. Tiedoksianto tapahtuu tällöin perillisille, jotka ovat läsnä perunkirjoitustilaisuudessa. 

Testamentin tiedoksianto on tärkeä tehdä oikeassa muodossa, sillä tiedoksiannon hetkestä alkaa kuuden kuukauden moiteaika, jonka kuluttua testamentti on lainvoimainen, ellei sitä ole määräajassa moitittu. Testamentinsaaja ei voi saattaa oikeuttansa voimaan ennen testamentin lainvoimaistumista. Perillinen voi ennen moiteajan päättymistä ilmoittaa hyväksyvänsä testamentin ilmoittamalla siitä todistettavasti eli käytännössä kirjallisesti. 

Testamentin moite 

Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi, jos testamentin tekijä ei perintökaaren 9 luvun 1 §:n mukaan ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään; jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa; jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö; tai jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tahi jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa. 

Alle 18-vuotias ei yleensä ole kelpoinen tekemään testamenttia. 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin, jos hän on ollut naimisissa ja muutoinkin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Vastoin näitä edellytyksiä tehty testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. 

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos sitä ei ole tehty lain vaatimassa määrämuodossa. Testamentti voidaan lisäksi julistaa pätemättömäksi, mikäli testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö. Oleellista moiteperusteen täyttymisen arvioinnissa on se, millä tavalla psyykkinen sairaus, psykoosi tai muistisairaus on vaikuttanut testamentintekijä tahdonmuodostukseen. Kuitenkin vaikea dementia käytännössä estää testamentintekokelpoisuuden ja testamentti voidaan helposti julistaa pätemättömäksi.

Testamenttia voidaan moittia myös, mikäli testamentintekijän tahdonmuodostuksessa on ollut virhe eli jos testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai häntä on siihen taivuteltu käyttämällä hyväksi esimerkiksi iäkkään testamentintekijän ymmärtämättömyyttä, tahdonheikkoutta tai testamentinsaajasta riippuvaista asemaa. Pelkkä kehotus tai edes taivuttelu testamentin tekoon ei tee testamenttia pätemättömäksi, ellei taivuttelussa ole käytetty hyväksi testamentintekijän ymmärtämättömyyttä, tahdonheikkoutta tai testamentinsaajasta riippuvaista asemaa. 

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle annettiin testamentti tiedoksi. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan. Perillisen oikeus moittia testamenttia ei siirry hänen velkojilleen.

Moiteoikeuden poissulkeva testamentin hyväksyminen tapahtuu yleensä testamentin tiedoksiannon yhteydessä ja silloin kannattaa olla tarkkana minkä sisältöisen hyväksymisklausuulin allekirjoittaa.

Lähde §: perintökaari

Ella Suitiala

Artikkelin kirjoittaja:

Ella Suitiala
Lakimies, OTM
Suomen Juristit Oy
22.06.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.