Kenen toimesta testamentin tiedoksianto suoritetaan ja kenelle? Miksi?

Testamentin lainvoimaisuus edellyttää sitä, että testamentti on asianmukaisesti annettu perillisille tiedoksi eivätkä nämä sen jälkeen määräajassa ole testamenttia moittineet. Jollei testamenttia anneta tiedoksi, ei testamenttia voida laillisesti panna täytäntöön. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Samalla perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentin saajana on ainoa lakimääräinen perillinen, ei testamenttia tarvitse antaa tiedoksi kenellekään. Samoin jos testamenttiin ei sen saaja halua vedota.

Jos testamentti on tehty suullisesti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Jos testamentin tekijän perillisenä on eloonjäänyt puoliso, on testamentti annettava tiedoksi myös testamentin tekijän eli ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Jollei testamentin tekijältä ole jäänyt perillisiä, on testamentti annettava tiedoksi valtiokonttorille.

Jos on useita testamentin saajia, on jonkun heistä toimittama tiedoksianto pätevä myös muiden osalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.