Perinnön verotus tehdään perukirjan perusteella. Perintövero määrätään kullekin perilliselle erikseen sen mukaan, kuin heidän laskennallinen saantonsa on.

Perinnön verotus

Perinnön verotuksessa on monta vaikuttavaa seikkaa. Perintöverotus on progressiivista verotusta. Verotuksen määrään vaikuttaa perinnön määrän lisäksi sukulaisuussuhde perinnönjättäjään. Perintöverotaulukko löytyy perintö- ja lahjaverolaista.

Perinnön saaja on verovelvollinen riippumatta siitä, saako hän perintöä suoraan lain nojalla eli perintökaaressa säädetyn perillisaseman perusteella vai testamentin perusteella.

Verotuksen perusteeksi pannaan perukirja, jonka mukaan verottaja lähtökohtaisesti verotuspäätöksen tekee. Perukirjassa pitää ilmoittaa kaikki omaisuus, joka vainajalta jäi sekä arvostaa omaisuus sen todelliseen, käypään arvoonsa. Perukirjassa ilmoitetaan myös vainajan ja kuolinpesän velat, jotka ovat ikään kuin verovähennyksiä. Kun sitten lasketaan yhteen vainajan omaisuuden säästö ja vähennetään siitä vainajan ja kuolinpesän velat, saadaan selville verotettava jäämistö. Tämän jälkeen siitä lasketaan kullekin osakkaalle hänen suhteellisen perintöosuutensa arvoa vastaava määrä ja näin saadaan selville verotettava perintö per perillinen. Sen jälkeen jokaiselle omaisuuden saajalle määrätään vero erikseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.