Perintövero

Ositus ja perintöverotus ›

Ositusta ei perunkirjoitukseen mennessä yleensä ole vielä toimitettu. Jos ositus on toimitettava tarkoittaa se sitä, että perittävältä on jäänyt leski. Tällöin leski toimii kuolinpesän osakkaana, jolloin hänen varat ja velat tulee merkitä perukirjaan, joka asetetaan perintöverotuksen perusteeksi. Mikä on osituksen merkitys perintöverotuksen kannalta? Osituksessa täsmentyy perittävän jäämistö, johon jako kohdistuu. Perintöosuudet lasketaan perittävän jäämistöstä, johon Lue lisää ›

Voiko leski luopua tasingostaan? ›

Jos leski ei kuolleen puolisonsa jälkeen vaadi vainajan omaisuutta avio-oikeuden nojalla tasinkona, ei tätä tasingosta luopumista ole verotuskäytännössä yleensä pidetty lahjana. Jos tasingosta luovutaan vain yhden perillisen tai muun kuin perillisasemassa olevan hyväksi, on lahjaveroriski olemassa. Luopuminen tasingosta ilman lahjaveroa ei voine tapahtua enää vuosien päästä. Jos leski on jo ryhtynyt avio-oikeuden nojalla saatuun tasinkoon Lue lisää ›

Avio-oikeus, perintö ja perintövero ›

Avioliittolakiin perustuvat säännökset mahdollistavat puolisoille oikeuden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöön. Avio-oikeus ei ole sama asia kuin perintö, joten siitä ei tarvitse maksaa veroja. Perinnöstä maksetaan perintöveroa, mutta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sen jakotilanteessa ei makseta. Toisin kuin avio-oikeudesta,le sken on normaalisti maksettava perintöveroa perinnöstä. (§: perintö- ja lahjaverolaki) Omaisuuden ositus kuoleman johdosta Omaisuuden osituksen pääsääntönä pidetään Lue lisää ›

Jakamattoman kuolinpesän verotus ›

Jakamattoman kuolinpesän verotus on periaatteessa samanlaista kuin henkilön verotus. Kuolinpesällä voi olla ansio- ja pääomatuloja sekä yritystuloa. Jakamaton kuolinpesä Kuolinpesä syntyy sillä hetkellä, kun henkilö kuolee. Jokaisen kuolleen henkilön jälkeen jää siis kuolinpesä. Kuolinpesästä käytetään myös kansanomaisesti nimitystä perikunta, joskin perikunnalla tarkoitetaan toisinaan myös vain niitä henkilöitä, jotka ovat kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesä on kuolinpesänä olemassa niin kauan, kunnes kyseinen kuolinpesä Lue lisää ›

Perintövero ja sen määräytyminen ›

Perintövero määräytyy saadun perinnön suuruuden mukaan sekä sen mukaan, miten läheinen sukulainen perinnön saaja on perinnönjättäjään nähden. Perintövero – minkä mukaan se määräytyy? Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu perinnönjättäjän omaisuuden säästö eli jäämistön suuruus. Sen jälkeen tämä jäämistö jaetaan suhteellisten perintöosuuksien mukaisesti perinnön saajille ja kutakin perinnön saajaa verotetaan erikseen. Perintöverotusta koskevat vähennykset Lue lisää ›

Vähennykset perintöverosta ›

Vähennykset perintöverosta otetaan verottajan puolelta huomioon automaattisesti sen mukaan, kuin perukirjassa on ilmoitettu kuolinpesän tilanne. Vähennykset perintöverosta Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu perinnönjättäjän omaisuuden säästö eli jäämistön suuruus. Sen jälkeen tämä jäämistö jaetaan suhteellisten perintöosuuksien mukaisesti perinnön saajille ja kutakin perinnön saajaa verotetaan erikseen. Perintöverotusta koskevat vähennykset otetaan huomioon kahdessa vaiheessa. Ensinnä jäämistön Lue lisää ›

Perinnön verotus ›

Perinnön verotus tehdään perukirjan perusteella. Perintövero määrätään kullekin perilliselle erikseen sen mukaan, kuin heidän laskennallinen saantonsa on. Perinnön verotus Perinnön verotuksessa on monta vaikuttavaa seikkaa. Perintöverotus on progressiivista verotusta. Verotuksen määrään vaikuttaa perinnön määrän lisäksi sukulaisuussuhde perinnönjättäjään. Perintöverotaulukko löytyy perintö- ja lahjaverolaista. Perinnön saaja on verovelvollinen riippumatta siitä, saako hän perintöä suoraan lain nojalla eli perintökaaressa Lue lisää ›

Huojennus perintö- ja lahjaverotuksessa? ›

Huojennus, eli helpotusta, voidaan perintö- ja lahjaverotuksessa myöntää hakemuksesta. Pääsääntöisesti perintö- ja lahjavero on maksettava, vaikka verotus ei olisikaan saanut lainvoimaa. Huojennusta haetaan verohallinnolta. Mitä huojennus on Huojennus voi tarkoittaa osittaista tai täydellistä vapautumista perintö- ja lahjaverosta, veron viivekorosta, viivästyskorosta tai jäämämaksust. Helpotusta voi myös saada korosta, joka suoritettaisiin veronlykkäyksen vuoksi. Perusteet Vapautusta voidaan myöntää, Lue lisää ›

Perunkirjoitus: Vero-oikeudellinen velvoite ›

Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite? Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen tehtävä on pitänyt perukirjojen laatimisprosentin korkeana ja laadun siedettävänä.

Perintöverotus: Vilpittömän mielen suoja ›

Saako perintöverotuksessa vilpittömän mielen suojaa? Kysymys vilpittömän mielen suojasta tulee esiin tilanteissa, joissa perillisten itse tekemien asiakirjojen sisältö ei laisinkaan vastaa sitä, mitä he todellisuudessa ovat tarkoittaneet. Miten tulisi menetellä? Yleistä vastausta ei voida antaa, vaan asia vaatii tapauskohtaista harkintaa. Asiaa on puntaroitava mm. veronkiertosäännöksen kannalta. Verottajalta voitaneen edellyttää myös tietynlaista aktiivisuutta. Esimerkkinä olkoon tilanne, Lue lisää ›