Perinnönjakosopimus eli perinnönjakokirja laaditaan osakkaiden ja muiden perintöön oikeutettujen kesken.

Perinnönjakosopimuksella kuolinpesän osakkaat sekä muut oikeudenomistajat kuten eritystestamentin saajat sopivat siitä, miten perintö heidän kesken jaetaan. Perinnön jakaminen tehdään perintökaaren säätelemissä puitteissa. Perintökaari ei rajoita perillisten sopimusvapautta perinnön jaon osalta miltää osin, jos kaikki oikeudenomistajat ovat oikeustoimikelpoisia ja täysivaltaisia. Perintö voidaan jakaa kokonaan tai osittain. Perinnönjako voidaan tehdä tasajakona tai poiketa tasajaosta. Sopimukseen perustuvan perinnönjaon vaihtoehtona on käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan vetämä toimitusjako.

Perinnönjakosopimus (sopimukseen perustuva jako)

Valtaosa perinnöistä jaetaan sopimusjakona. Sopimusjako on kuolinpesän osakkaiden ja muiden oikeudenomistajien, kuten eritystestamentin saajien, keskinäinen sopimus siitä, miten perintö jaetaan. Tämä osapuolten välinen sopimus kirjataan perinnönjakosopimukseen eli perinnönjakokirjaan. Perinnönjakokirjassa luetellaan ensin perinnönjättäjä ja perilliset ja muut saajat, ketkä perintöä ovat jakamassa. Tämän jälkeen määritellään kunkin perintöosuus tai ilmoitetaan muu peruste, jolla perintöä saadaan kuten erityistestamentti. Perintöosuudet määritellään murtolukuina esim. 1/4. Henkilöiden ja perintöosuuksien jälkeen jakokirjaan merkitään jaettava omaisuus eli se, mitä ollaan jakamassa. Jaettava omaisuus on siis se omaisuus, mikä on jäljellä vainajan ja pesän velkojen maksamisen jälkeen. Näiden jälkeen jakokirjaan kirjoitetaan kunkin henkilön kohdalle se, mitä hän kuolinpesästä saa. Esim. ”Matti Meikäläinen saa rahaa 10000 euroa sekä henkilöauton Toyota Corolla rek.nro. ABC-123. Maija Meikäläinen saa rahaa 5000 euroa, taulut ja huonekalut sekä metsätilan, jonka kiinteistötunnus on 123-456-789-0.”

Tämän jälkeen jakokirja päivätään ja allekirjoitetaan, minkä jälkeen kaksi esteetöntä todistajaa sen todistavat. Jakokirjasta toimitetaan kopio verottajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.