Perintövero määräytyy saadun perinnön suuruuden mukaan sekä sen mukaan, miten läheinen sukulainen perinnön saaja on perinnönjättäjään nähden.

Perintövero – minkä mukaan se määräytyy?

Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu perinnönjättäjän omaisuuden säästö eli jäämistön suuruus. Sen jälkeen tämä jäämistö jaetaan suhteellisten perintöosuuksien mukaisesti perinnön saajille ja kutakin perinnön saajaa verotetaan erikseen. Perintöverotusta koskevat vähennykset otetaan huomioon kahdessa vaiheessa. Ensinnä jäämistön suuruuteen vaikuttavat vähennykset ja sen jälkeen kunkin osakkaan henkilökohtaiset vähennykset.

Perintöverotus määräytyy siis ensisijaisesti perukirjan mukaan. Perukirjassa ilmoitetaan perinnönjättäjän varat ja velat sekä kuolinpesän velat. Kun omaisuudesta vähennetään velat, saadaan selville pesän säästö. Pesän säästöstä määritellään perinnön saajien suhteelliset perintöosuudet, minkä jälkeen kutakin perinnön saajaa verotetaan erikseen. Perintöveron määrä ei siis riipu siitä, mitä perinnönsaaja lopulta tosiasiallisesti saa perinnönjaossa, vaan perintöveron määrä lasketaan perintöosuuden laskennallisen suuruuden perusteella. Jos jostain tietystä omaisuudesta on määrätty testamentilla, määräytyy testamentinsaajan perintövero juuri kyseisen omaisuuden käyvän arvon perusteella.

Perintöverotuksen lähtökohtana on siis omaisuuden käypä arvo. Verottaja ei ole ehdottomasti sidottu perunkirjoituksessa esitettyihin arvioihin omaisuuden arvosta, jos perukirjassa esim. omaisuuden arvoksi esitetään käyvästä arvosta selvästi poikkeavia arvoja. Toisaalta, jos omaisuus arvostetaan perukirjassa alakanttiin ja näin  kenties säästetään perintöverotuksessa, tulee tämä väärä arvostus vastaan myöhemmin omaisuutta käypään hintaan myytäessä. Silloin pitää maksaa luovutusvoittovero myyntihinnan ja saantohinnan välisestä erotuksesta. Jos myyntihinnan (käypä arvo) ja saantohinnan (perunkirjotusarvo) välillä on eroa, tulee tämä erotus luovutusvoittona verotettavaksi. Yleensä luovutusvoittovero on perintöveroa ankarampaa.

Jos joku osakkaista luopuu tehokkaasti perinnöstä, eli vetäytyy pesästä kokonaan, hän on perintöverosta vapaa. Jos sen sijaan osakas luopuu perinnöstä tehottomasti, eli ottaa ensin perinnön vastaan ja vasta sen jälkeen antaa sen jollekulle toiselle, määrätään ensin perintövero perilliselle ja sen jälkeen vielä lahjavero omaisuuden viimesaajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.