Poronhoidon merkkipiiri on poronhoitoalueen sisällä. Poronhoitoalue on jaettu merkkipiireihin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Merkkipiirit huolehtivat, että poromerkit ovat käyttökelpoisia ja eroavat toisistaan riittävän selvästi.

Poronhoidon merkkipiiri ja päätöksenteko

Merkkipiirin kokous hoitaa merkkipiirille kuuluvat tehtävät. Kokous antaa lausuntoja poromerkkien myöntämistä ja siirtämistä koskevissa asioissa. Merkkipiirin kokouksen tulee puoltaa poromerkin hyväksymistä tai siirtämistä, jos poromerkki on käyttökelpoinen ja samaan tai läheisiin paliskuntiin kuuluvien poronomistajien poromerkit poikkeavat riittävän selvästi hyväksyttäväksi tai siirrettäväksi haetusta poromerkistä.

Poroisäntä edustaa kutakin paliskuntaa merkkipiirin kokouksessa. Kokous valitsee merkkipiirille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on kolme vuotta. Merkkipiirin kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Merkkipiirin kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Merkkipiirin kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista kokousedustajista on paikalla. Kokouksessa on kullakin osanottajalla yksi ääni ja kokouksen päätökseksi katsotaan mielipide, jota enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi henkilövaaleissa arpa.

Lähde §: poronhoitoasetus

Nopeaa apua lakiasioihin.