Kuka päättää tekniseen tarkkailuun ryhtymisestä? Kuullaanko minua?

Esitutkinnan suorittava viranomainen voi katsoa teknisen tarkkailun olevan erittäin tärkeää rikoksen selvittämiseksi. Teknisen tarkkailun aloittamiseen on saatava tuomioistuimen lupa. Lupa-asian käsittelyssä noudatetaan vangitsemisasian käsittelystä annettuja määräyksiä. Teknisen tarkkailun kohteelle ei kuitenkaan tarvitse varata tilaisuutta tulla kuulluksi. Muutoinhan tarkkailun tavoitteet vesittyisivät.

Jos teknisen tarkkailun aloittaminen ei siedä viivytystä, voi pidättämiseen oikeutettu virkamies antaa luvan, mutta asia on viipymättä saatettava myös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Päättäessään luvan myöntämisestä tekniseen kuunteluun, tuomioistuimen tulee samalla määrätä julkisasiamies kuuntelun kohteen etuja valvomaan. Tehtävään määrätään asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Telekuuntelua ja televalvontaa koskeva lupa voidaan antaa kerrallaan enintään yhdeksi kuukaudeksi. Päätöksessään tuomioistuin antaa tarkemmat ehdot ja rajoitukset toimenpiteen suorittamiselle. Esitutkinnan johtaja on velvollinen valvomaan, että ehtoja noudatetaan. Teleyritys on avustamisvelvollinen teknistä tarkkailua koskevissa asioissa. Sillä on oikeus saada korvaus poliisin avuksi tekemistään kytkennöistä ym. toimenpiteistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.