Mikäli henkilö antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan; taikka, jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan, ja tällä tavoin hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, katsotaan hänen syyllistyvän avustuspetokseen. Avustuksella tarkoitetaan sellaista taloudellista tukea, joka myönnetään muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen joko lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka muun yhteisön tai säätiön varoista; taikka, Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, Euroopan yhteisöjen hoidossa olevista tai niiden puolesta hoidetuista talousarvioista. Taloudellinen tuki voi olla myös laina, korkotuki ja lainan vakuus. Avustuspetoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.