Kuinka kauan hukkaamiskielto on voimassa?

Hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko on tuomioistuimessa kumottava, kun sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus. Edellytykset voivat lakata myös muutoin.

Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko myös silloin, jos syytettä ei ole nostettu neljän kuukauden kuluessa hukkaamiskieltoa tai vakuustakavarikkoa koskevan päätöksen tekemisestä. Syytteen nostamisen määräaikaa voi vaihtoehtoisesti pidentää syyttäjän vaatimuksesta enintään neljä kuukautta kerrallaan.

Jos tuomioistuin erottaa korvausta koskevan vaatimuksen rikosjutusta erilliseksi asiaksi, se samalla päättää, onko hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko pidettävä voimassa. Hukkaamiskiellon ja vakuustakavarikon voimassa pitämisestä päätetään myös silloin, kun sakko tai muu menettämisseuraamus tuomitaan maksettavaksi ja saamisen turvaamiseksi on asetettu hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko.

Hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa koskevasta päätöksestä saa erikseen valittaa, mutta valitus ei estä omaisuuden panemista hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

Nopeaa apua lakiasioihin.