Korvauksen hakijalla on velvollisuus antaa totuudenmukaiset tiedot vahingosta. Jos hakija on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Edellytyksenä alentamiselle tai epäämiselle on, että väärien tietojen antamisella on ollut merkitystä osapuolten vastuun selvittämisen kannalta.

Jos korvausta alennetaan, on huomioitava olosuhteet ja kohtuullisuus. Toisin sanoen, jos korvauksen hakija jää kiinni vilpistä, korvauksia on alennettava kohtuuden mukaan. Huomioon otetaan esimerkiksi tavoitellun hyödyn määrä ja vilpin käyttöön johtaneet syyt. Korvauksen rajoittamisen ja epäämisen lisäksi vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus irtisanoa vahinkovakuutus kesken vakuutuskauden, jos vilppi on ollut merkityksellinen.

Tilanne on toinen, jos hakija on erehdyksessä antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Tällöin hänelle maksettavaa korvausta ei voida alentaa tai evätä, vaikka tiedot olisivatkin olleet virheellisiä tai puutteellisia.

Sanktiot koskevat siis vain vilpillisesti annettuja vääriä tai puutteellisia tietoja. Vilpillisellä menettelyllä tarkoitetaan sitä, että hakija on ollut tietoinen tietojen virheellisyydestä ja virheellisen tiedon vaikutuksista vakuutuksenantajalle. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on ollut tarkoitus hyötyä tästä.

Kyseeseen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa hakija on antanut väärät tiedot omaisuuden arvosta, vaikka tietää omaisuuden olevan arvoltaan vähäisempää mitä ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Väärin annettuja tietoja voidaan arvioida myös rikoslain mukaisina petosrikoksina.

Nopeaa apua lakiasioihin.