Vakuutuskorvaus

Regressi eli takautumisoikeus ›

Takautumisoikeus ja regressioikeus ovat sanoja, joita käytetään usein synonyymeinä keskenään. Takauksen tarkoitukseen kuuluu se, että mikäli takaaja on ottanut jotain maksaakseen, on hänellä oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta. Takaajan saatavaa velalliselta kutsutaankin takautumisoikeudeksi tai takautumissaatavaksi. Yhtä lailla voidaan puhua regressioikeudesta tai regressisaatavasta. Takaajalle kuuluu lain mukaan oikeus periä velalliselta myös viivästyskorkoa. Myös oikeudenkäynti- ja Lue lisää ›

Liikennevakuutus on pakollinen: valvonta ja laiminlyönnin seuraukset ›

Liikennevakuutus on pakollinen liikenteessä käytettävässä moottoriajoneuvossa. Maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon omistajalle antaa liikennevakuutuskeskus rajoitetun liikennevakuutuksen. Liikennevakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti liikennevahingossa vastapuolelle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Laiminlyönnistä hyvike liikennevakuutuskeskukselle Moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole ollut liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, vaikka hänellä olisi se pitänyt olla, on velvollinen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan liikennevakuutuskeskukselle sen kussakin tapauksessa erikseen määräämän enintään Lue lisää ›

Vakuutuskorvauksen alentaminen ja epääminen ›

Korvauksen määrää voidaan tietyissä tilanteissa alentaa tai se voidaan kokonaan evätä. Korvausten hakijalle on asetettu velvollisuuksia, joiden laiminlyönnistä voi seurata maksettavien korvausten alentaminen tai epääminen. Vakuutetulle on asetettu velvollisuuksia sen vuoksi, että korvauskysymys saataisiin kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin ponnistuksin selvitetyksi. Myös vakuutusyhtiöllä on luonnollisesti omalta osaltaan selvitysvelvollisuus. Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos Lue lisää ›

Vakuutusehtojen merkitys korvaustilanteissa ›

Vakuutussopimuksessa on vastuunmääritysehdot. Ne ovat ehtoja, joiden toteutuessa korvaus maksetaan. Toisin sanoen määritellään ne vahingot ja muut tapahtumat, joista vakuutuskorvaus maksetaan. Esimerkiksi voidaan määritellä, että korvataan työnteko aikana työpaikalla sattuneet vahingot. Vakuutussopimukseen on otettu yleensä myös vastuunrajoitusehdot. Rajoitusehdot kertovat ne vahingot, joita vakuutus ei korvaa. Esimerkiksi on voitu määritellä, että vakuutus ei korvaa sellaisia tapaturmia, Lue lisää ›

Vakuutus, sairausehto ›

Sairausehdon mukaan sellaisen sairauden tai vamman aiheuttamia seurauksia ei korvata, joka oli olemassa jo vakuutusta haettaessa. Lähtökohtaisesti tällaista sairausehtoa ei saa ottaa vakuutussopimukseen. Sairausehto on kuitenkin sallittu seuraavissa tilanteissa: 1. Jos rajoitus perustuu vakuutusyhtiön ennen vakuutuksen myöntämistä hankkimiin tietoihin vakuutetun terveydentilasta. Eli siis jo vakuutussopimusta solmittaessa on tiedossa, minkä sairauksien tai vammojen seurauksia ei korvata. Lue lisää ›

Vakuutus, alkoholiehto ›

Vakuutussopimukseen otetaan tavallisesti ns. alkoholiehto. Sen mukaan vakuutetun alkoholin tai muun huumausaineen käyttö voi alentaa vakuutuskorvausta tai jopa kokonaan evätä sen. Sillä on siis alentava vaikutus maksettavan korvauksen määrään. Edellytyksenä on, että käytöllä on ollut vaikutusta vakuutustapahtumaan. Eli alkoholinkäyttö on vaikuttanut siihen, että vahinko on tapahtunut. Pelkkä alkoholinkäyttö, jolla ei ole ollut vaikutusta vahingon syntymiseen, Lue lisää ›

Vakuutetun velvollisuus osallistua vahingon selvittämiseen ›

Kun vakuutettu on hakenut vakuutuskorvauksia, hänen on osallistuttava vahinkotapahtuman selvittelyyn. Hänen on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita voidaan häneltä kohtuudella vaatia. Tässä on otettava huomioon myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys. Yleensä vakuutusyhtiöillä onkin omat asiantuntijansa ja henkilöstönsä, jotka hankkivat selvitystä ja arvioivat tapahtuneita vahinkoja. Vakuutuksenantajan on Lue lisää ›

Vakuutetun velvollisuus antaa oikeat tiedot sattuneesta vahingosta ›

Korvauksen hakijalla on velvollisuus antaa totuudenmukaiset tiedot vahingosta. Jos hakija on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Edellytyksenä alentamiselle tai epäämiselle on, että väärien tietojen antamisella on ollut merkitystä osapuolten vastuun selvittämisen kannalta. Jos korvausta alennetaan, on huomioitava olosuhteet ja kohtuullisuus. Toisin sanoen, Lue lisää ›

Vakuutetun pelastamisvelvollisuus ›

Vakuutetulle on säädetty pelastamisvelvollisuus. Se tarkoittaa vakuutetun velvollisuutta huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kun vahinko uhkaa tapahtua tai kun se on jo tapahtunut. Vakuutetun tulee vastata pelastamisvelvollisuudesta kykynsä mukaan. Kykyyn vaikuttaa muun muassa vakuutetun ikä, koulutustaso ja fyysinen voima. Vakuutetun ei kuitenkaan tarvitse vaaranta henkeään tai terveyttään pelastamisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Pelastamisvelvollisuudessa on kyse poikkeuksellisista toimista. Pelkkä Lue lisää ›

Vahinkovakuutus, suojeluohjeet ›

Vahinkovakuutukseen voidaan ottaa suojeluohjeita. Ne ovat ohjeita, jotka velvoittavat vakuutetun toimimaan tai olemaan toimimatta määrätyllä tavalla, jotta vahinkoa ei sattuisi. Suojeluohjeilla tavoitellaan sitä, että vakuutettu toimisi huolellisesti ja näin ei myötävaikuttaisi vahingon syntymiseen. Esimerkiksi voidaan ohjeistaa, että asunnon ovet on pidettävä lukittuna. Voidaan myös antaa esimerkiksi paloturvallisuutta koskevia ohjeita. Suojeluohjeet voivat koskea myös esimerkiksi auton Lue lisää ›